دوجوان منصوریه ای دردوره دکترای شیمی

آقای صدرالله قیصری طی تماسی تلفنی ازموفقیت دانشجویان منصوریه ای دردوره  دکتراخبردادند.براین اساس آقایان اسماعیل  محمدی ونصرالله زرین درخت دردوره دکترای شیمی مشغول به تحصیل هستند.

بنده این افتخاربزرگ رابه این جوانان برومندوخانواده محترم ایشان تبریک عرض مینمایم.امیدوارم درفرصتی مناسب بتوانم با این عزیزان دیداروگفتگویی داشته باشم.

معاون فرمانداربهبهان ،همچنین ازطرحی جهت سکوبندی اطراف
امام زاده امیرمحمد(ع)سخن گفت.مرقدمطهر این امام زاده درخائیز تمام فصول سال  پذیرای همشهریان بهبهانی ومنصوریه ای است .

وی همچنین ازساخت چندین پل درمسیرحدفاصل
مرقدمطهرامیرمحمدوامازاده محمودجهت رفاه حال زائرین خبرداد.درصورت تکمیل این جاده،مسیر
چندین کیلومترکوتاه ترخواهدشد.قیصری ازلوله کشی آب چشمه جهت استفاده زائرین
تاکنارمرقدامام زاده محمودنیز خبردادند. برای این همشهری متعهدمان هم آرزوی موفقیت
مینماییم.