منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

مشارکت پرشور
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥  کلمات کلیدی:

حضورمردم بافرهنگ بهبهان وشهروروستاهای تابعه درانتخابات 12 اسفندبالا ترازمیانگین کشوری لوگوی انتخابات انتخابات مجلس نهم

مشارکت 5/66درصدی مردم بهبهان درانتخابات 12-اسفندکه 4%بالاترازمیانگین کشوری است. نشانگراحساس مسئولیت مردم متدین وبافرهنگ شهرمان نسبت به سرنوشت خودوآینده زادگاهمان می باشد.اما باتوجه به اینکه تقسیم آرابین کاندیداهاانتخابات شهرمان رابه دور دوم برده ،وظیفه ماسنگین ترشده است.لذاهمانگونه که بنده درمطالب متعدداشاره نموده ام ،نظر به جایگاه مهم نماینده شهردرقانون اساسی ازجمله قانون گذاری، دفاع ازحقوق شهرستان درتخصیص ردیفهای بودجه ای،تاثیردرانتخاب وزرا،سئوال ازهیات دولت حتی ریاست جمهوری،نظارت برعملکرد مسئولین شهری واستانی و...می طلبدکه باتوجه به عقب ماندگی همه جانبه بهبهان وشهروروستاهای تابعه که نتیجه آزمون وخطاهای انتخاب نماینده درچندین دوره گذشته است .این باردرفرصت خوبی که دراختیارداریم به دورازتعصبات جناحی وقومی ،توجه به سابقه موفق درامورجاری ،توانمندی لازم درراستای جبران عقب ماندگیهای مشهود،افرادرامدنظرقراردهیم تادچارآزمون وخطایی دیگرنشویم. (انشاءالله)