منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

جشن نوروز درمنصوریه
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢  کلمات کلیدی: جشن نوروز ، کدورت

جشن نوروزازدیربازبرای مردم منصوریه ازاهمیت بالایی برخورداربوده است.

تکمیلی درادامه مطلب


جشن نوروز ازدیربازبرای مردم منصوریه از اهمیت بسیاربالایی برخورداربوده است.تاجایی که خانواده ها ازمدتها قبل خودرابرای برپایی این جشن ملی آماده مینودند.اولین اقدام مردم همراه باطبیعت بسیارزیبای منصوریه نونوارشدن البسه همه اعضای خانواده هابود.پخت نان های مخصوص ازجمله نان شیرین که درآن ازآرد،شیر،شکر،وانیل،زعفران،و...استفاده میشدونان تنوری (تپدون)که باآرد،خمیرمایع(خمیرک)وکنجددرست میشدوتاگرم بودروغن روی آن میمالیدند،تقریبا درهمه خانواده هامرسوم بود.
زحمت این نانهای خوشمزه به عهده خانمها بود.نان شیرین راتقریبا ازیک هفته قبل ازتحویل سال نومی پختند.اما گرده تنوری راغروب روز قبل ازعید درست میکردند.جالب اینجابودکه هرچندمحله ای یک تنورمخصوص دریکی ازمنازل بیشرنبود.این تنورراباحفرحدودیک متراززمین وگذاشتن استوانه ایکه:جشن نوروز ازدیربازبرای مردم منصوریه از اهمیت بسیاربالایی برخورداربوده است.تاجایی که خانواده ها ازمدتها قبل خودرابرای برپایی این جشن ملی آماده مینودند.اولین اقدام مردم همراه باطبیعت بسیارزیبای منصوریه نونوارشدن البسه همه اعضای خانواده هابود.پخت نان های مخصوص ازجمله نان شیرین که درآن ازآرد،شیر،شکر،وانیل،زعفران،و...استفاده میشدوگرده تنوری (تپدون)که باآرد،خمیرمایع(خمیرک)وکنجددرست میشدوتاگرم بودروغن روی آن میمالیدند،تقریبا درهمه خانواده هامرسوم بود.زحمت این نانهای خوشمزه به عهده خانمها بود.نان شیرین راتقریبا ازیک هفته قبل ازتحویل سال نومی پختند.اما گرده تنوری راغروب روز قبل ازعید درست میکردند.جالب اینجابودکه هرچندمحله ای یک تنورمخصوص دریکی ازمنازل بیشرنبود.این تنورراباحفرحدودیک متراززمین وگذاشتن استوانه ای که ازقبل باخاک مخصوص وموی یزغاله درست کرده بودندمیساختند.بااین ترتیب زنان همسایه ازصبح روز قبل ازعیدنزدخانم صاحب تنورنوبت میگرفتندوتاپاسی ازشب دورهم جمع بودندوباشادمانی تپدون میپختند.نکته مهم این بودکه استادپختن نانها هم تقریباهمان خانم صاحب تنوربود.بنده خدازحمت زیادی متحمل میشد.این گرده ها حدود25 سانتیمترقطر5/1سانت زخامت داشتند.صبح روز عیدپرشورترین روز سال درمنصوریه بود.خیلی ازاهالی منصوریه سعی درسبقت گرفتن ازهمدیگردررفتن به دیدوبازدیدداشتند.درکوچه ها غوغایی بودمردم باگشاده رویی همدیگررادرآغوش میکشیدندوعیدنوروز رابه هم تبریک میگفتند.نونهالان ،نوجوانان ،جوانان و....هرکدام باهم سن وسالهای خوددرنخلستان منصوریه که درجوارمنازل وبسیارسرسبز بودبه بازی وشادمانی میپرداختند.رنگ لباسهاباگلهای طبیعت تصاویری چشم نوازتداعی میکردند.دراین روز تنها مسئله ای که غریب بودقهروکدورت بود.خانه ها دراین روز به یادماندنی بانهایت دقت آب وجارووآماده پذیرایی میشد.عیدی دادن وعیدی گرفتن ازاصول پذیرفته شده رایج بود.

ختم سوگواریهاقبلازپایان سال.

مردم منصوریه به منظوربازگشت زندگی به خانواده های سوگوار،قبل ازپایان سال مراسم ختم متوفارابرگزارمینمودندولباس مشکی خانواده عزادارراعوض میکردندوبه قول قدما سال رامیگرفتندتاآن خانواده بالباس عزاسال نورا آغازننمایند.واگرکسی هم مراسم عقدوازدواجی داشت انجام دهند.گاهی اتفاق میافتادکه مراسم چهلم وسال راباهم به سوگ می نشستند.
به امیدآنکه برای زنده نگه داشتن آن آیین های وحدت بخش هرکس به نوبه وتوان خودتلاش نماییم .(انشاءالله)

حذف ویرایش
ارسال شده در چهارشنبه، ٢ فروردین ۱۳٩۱ - ساعت ۱۱:۵٧ ‎ق.ظ - نظرات: 0