عکس

باهمت وتلاش فرمانداردلسوز شهرمان (مهندس باذلی محبوب)آب آشامیدنی منصوریه بهداشتی خواهدشد.

طرح اتصال آب آشامیدنی منصوریه پس از23سال تاخیرباهمت فرمانداردلسوزشهرمان که درنشستی صمیمبی بامردم منصوریه قول بهداشتی نمودن آب راداده بودندآغاز بکارنمود.

مجوزتاسیسات آبرسانی منصوریه درسال 1363پس ازاعتراض مردم منصوریه نسبت به بی توجهی مسئولین به آبرسانی بهداشتی درمنصوریه وتجمع درفرمانداری ،توسط فرماندار وقت صادروبلافاصله جهادسازندگی عملیات اجرایی آنراآغاز کرد.

ادامه دارد


عکس

عکس