منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شریعتی درگام دوم
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٧  کلمات کلیدی:

حمایت پرشوراعضاءتعاونی کشاورزی ودامداران بهبهان ودیگراقشارجامعه ازحاج محمدباقرشریعتی،درتالارارشاد

دراین اجتماع باشکوه مهندس رنجبرها مدیرعامل شرکت فراورده های گوشتی وتعاونی دامداران ازطرف حاضرین رای مردم فهیم بهبهان دردوراول به مهندس شریعتی راکه فقط یک هفته فرصت تبلیغ داشت رانتیجه ویژگیهای شخصیتی،تخصصی وخانوادگی ایشان دانست و...

خداوندابه بنده عنایت فرماتادرعمل این همه لطف ومحبت کشاورزان ودامپروران مولدومتعهدوعزیزم راپاسخ دهم که شرمنده الطاف پاکشان نگردم.


حمایت پرشوراعضاءتعاونی کشاورزی ودامداران بهبهان ودیگراقشارجامعه ازحاج محمدباقرشریعتی،درتالارارشاد

دراین اجتماع باشکوه مهندس رنجبرها مدیرعامل شرکت فراورده های گوشتی وتعاونی دامداران ازطرف حاضرین رای مردم بهبهان دردوراول به مهندس شریعتی راکه فقط یک هفته فرصت تبلیغ داشت رانتیجه ویژگیهای شخصیتی،تخصصی وخانوادگی ایشان دانست ودررابطه بانقش کشاورزان ودامپروان دراعیین سرنوشت خودگفت:کشاورزان ودامپروران حدود000/11نفرهستندکه بااحتساب خانواده یک سوم جمعیت شهرستان راتشکیل میدهند.لذامیتواننددرانتخاب مدیری توانمندودارای سابقه اجرایی موفق چون مهندس شریعتی در