منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

روزجهانی کارگر.....
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٠  کلمات کلیدی: روزکارگر

روزجهانی کارگربرکارگران متعهدکشورمان خصوصأکارگران زحمتکش بهبهانی مبارکباد

روزجهانی کارگریادمان کارگران شهرشیکاگودرآمریکااست که در126 سال پیش درچنین روزی دراعتراض بهشراط سخت کاری ازجمله نامحدودبودن ساعت کار،دستمزدکم،تبعیض و....دست به اعتصاب زدند.

پلیس آمریکا باحمایت ازسرمایه داران درآن روز دست به کشتارودسگیری معترضین زد.تعدادکشته شدگان درآن اعتصاب 90 هزارنفری هرگز رسمأاعلام نشد.ولی 4نفرازدستگیرکنندگان .......


روزجهانی کارگربرکارگران متعهدکشورمان خصوصأکارگران زحمتکش بهبهانی مبارکباد

روزجهانی کارگریادمان کارگران شهرشیکاگودرآمریکااست که در126 سال پیش درچنین روزی دراعتراض بهشراط سخت کاری ازجمله نامحدودبودن ساعت کار،دستمزدکم،تبعیض و....دست به اعتصاب زدند.

پلیس آمریکا باحمایت ازسرمایه داران درآن روز دست به کشتارودسگیری معترضین زد.تعدادکشته شدگان درآن اعتصاب 90 هزارنفری هرگز رسمأاعلام نشد.ولی 4نفرازدستگیرکنندگان رااعدام نمودند.یک نفرقبل ازمحاکمه خودکشی نمود.2نفربه زندان ابدویک نفرهم به 15 سال زندان محکوم شدند.

بعدازآن فاجعه بزرگ اعتراضات شکل جهانی به خودگرفت وکم کم حاکمان که حامی سرمایه داران بودندتسلیم شده وپای میزمذاکره بانمایندگان کارگران نشستند.نتیجه آن مبارزات تصویب قوانین کارگری بودکه امروزه درتمام دنیابه نوعی مورداسافاده قرارمیگیرند.

کشورعزیزماهم ازاین قانون مستثنی نیست .چراکه حدود60 سال بعدازغرب درسال 1325پس ازسالها تلاش ومبارزات پیگیراتحادیه کارگری اولین قانون کارایران درمجلس شورای ملی به تصویب رسید.درسال 1337 دولت منوچهراقبال تغییراتی درآن قانون داد.بعدازپیروزی اقلاب اسلامی نیز این قانون اصلاح شد.تااینکه پیش نویس قانون کارجمهوری اسلامی توسط آقای احمدتوکلی وزیروقت وزارت کارتقدیم مجلس شد.مجلس سوم که دردست جناح چپ بودآن قانون رابه تصویب رساندولی شورای نگهبان آنراتصویب نکرد.تااینکه قانون کاربه شورای مصلحت نظام رفت ودرسال 1369 به تصویب رسیده وابلاغ گردید.

این قانون ازهمان روزهای نخست مورداعتراض کارفرمایان واقع شد.چراکه دربسیاری ازمواردآنگونه که بایدتکلیف راروشن نکرده است.هم اکنون هم وزارت کاروهم مجلس به فکراصلاح قانون کارهستند.ولی به احتمال زیاددولت ومجلس فعلی فرصت پرداختن به ایتن موضوع رانداشته باشند.اما آنچه مسلم است شرایط فعلی ومشکلات جامعه کارگری کشوروافزایش روز افزون بیکاری وپایین بودن نرخ ساعت مفیدکاربی ارتباط باقانون کارنیست.اینکه سه سال است که رهبرمعظم انقلاب برنامه والگوی سالهاراتحت عنوان نام سال برمحور کارمضاعف وهمت مضاعف،جهاداقتصادی وتولیدملی ،حمایت ازوسرمایه ایرانی تعیین میفرمایند،مؤیددغدغه های ایشان درزمینه کاروتولیداست.بنده باتوجه به سابقه طولانی کاردرصنایع وچندین دوره عضویت درشوراهای اسلامی کار،مؤسس وعضویت درانجمن صنفی شرکتهای فنی وخدماتی بهبهان ضعف درنظارت براجرای قانون کارفعلی رابیشترازضعف درماده وتبصره های قانون کارمیبینم .

 

فصل