مقام تودرکلام امیرسخن حضرت امیرالمومنین(ع)هویداست:"هرکس مراکلامی آموخت مرابنده خودکرد."پس آقای من روزت مبارک.