منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

خاطراتی که هرگز قصدنداشتم تازنده ام منتشرنمایم
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥  کلمات کلیدی:

 

مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز

ورنه درمجلس رندان خبری نیست که نیست

اما...؟

پرفسورحسابی

جهان سوم جایی است که هرکس بخواهدمملکتش راآبادکند،خانه اش خراب میشودوهرکسی بخواهدخانه اش آبادشودبایددرتخریب مملکتش بکوشد.

 

باآرزوی قبولی طاعات وعبادات شماهمشهریان عزیزازدرگاه خداوندمتعال درماه مبارک رمضان به اطلاع میرساندبه منظورآگاهی جوانان عزیز منصوریه ازحوادث تلخ وشیرین دهه 60 و70ونقش والدین خوددرتاسیس آبرسانی،اهداء12 هکتارزمین جهت ساخت اماکن آموزشی،درمانی خدماتی و...تاسیس شهرداری خودگردان ،ماجرای شیوع وبادرسال 63که باعث تحقیرمردم ماشدو...جهت قضاوت شما درموردخادمین و...خاطرات آن دوران تقدیم حضورتان خواهدشد.

امیدوارم باحضورپررنگ واظهارنظرات سازنده بنده را درانتشاراین خاطرات که هرگز قصدبیان آنها رانداشتم ولی پس از25سال درپاسخ به گستاخی فردی به نام جوان منصوریه ای دریکی ازپایگاههای انتخاباتی بهبهان ،به پیشنهاددلسوزان وهمراهان بنده درآن دودهه ،به این نتیجه رسیدم که  بیش از این سکوت درمقابل دشمنان پیشرفت منصوریه به مصلحت نیست .لذا بهترین راه راانتشارخاطرات آن دوران که مدارک آن درفرمانداری ویادبزرگان منصوریه محفوظ است دیدم.هرچندآن شخص بدون معرفی خوددزدانه کلماتی مضحک را باتحریف واقعیات به هم بافته تاانتقام تردفامیل خودتوسط مردم فهیم منصوریه ازاموردر25 سال اخیرراازمن بگیرد.امااین حق جوانان وآیندگان منصوریه است که بدانندعامل عقب ماندگی ،بیکاری ،ترک تحصیل وبدبختی آنها کیست .

چه خوش است گرمحک تجربه آیدبه میان ---------تاسیه روی شودهرکه دراوغش باشد.

نویسنده :ایرجعلی بهمن پور