منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

دونونهال منصوریه ای برای شهرمان افتخارآفریدند
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱۱  کلمات کلیدی: ووشو ، قهرمانی

پدرام حامدی فر                         عرفان حامدی فر   

حکم قهرمانی

نظربه اینکه آقایان پدرام وعرفان حامدی فرازشهرستان بهبهان درمسابقات قهرمانی نان چوان ووشواستان وانتخابی کشوربه میزبانی شهرستان اهوازخرداد91برگزارگردیددربخش تالو،دوئی ین رده سنی نونهالان شرکت ومقام قهرمانی اول راکسب نموده اند.لذاطبق آیین نامه مسابقات به دریافت این حکم مفتخرمیگردند.

           جوادشایع زاده                       امیرهاشمی

رئیس چوان ووشوخوزستان              رئیس هیئت ووشوخوزستان

توضیح اینکه هرکدام ازاین عزیزان حکم واحدگرفته اندکه درادمه مطلب تصاویرآن منتشرمیشود.

این قهرمانان به رسم پهلوانی ازاستادان خودمهندس علی آقایی واستادمحمدکرم پورتشکروقدردانی مینایند.

جوانان منصوریه ای تاگذشته ای نه چندان دور دررشته فوتبال دارای تیم های قدرتمندی همچون پرسپولیس ،استقلال،صنعت وشهبازبودندکه اکثربازیکنان آنها درتیم منتخب شهرستان حضورداشتند.چندسالی هم تیم منتخب منصوریه بانام هما درلیگ شهرستان بازی میکردند.امامتاسفانه به دلیل بی توجهی مسئولین وعدم امکانات وزمین  مناسب به حق خودنرسیدند.درحال حاضرنیزتیم های خوبی درزمینهای خاکی فعالیت مینمایند.که اگربودجه ای به آنها اختصاص داده شودقطعأهمچون این دونونهال برای شهرمان افتخارآفرین خواهندبود.

پایگاه فرهنگی ،خبری ،تحلیلی منصوریه این افتخاربزرگ رابه خانواده این دوعزیزتبریک عرض نموده وازدرگاه خداوندمتعال برای ایشان درعرصه های علمی وورزشی آرزوی موفقیت روزافزون مینماید.

تصاویردرادامه مطلب