پدرام حامدی فر                         عرفان حامدی فر   

حکم قهرمانی

نظربه اینکه آقایان پدرام وعرفان حامدی فرازشهرستان بهبهان درمسابقات قهرمانی نان چوان ووشواستان وانتخابی کشوربه میزبانی شهرستان اهوازخرداد91برگزارگردیددربخش تالو،دوئی ین رده سنی نونهالان شرکت ومقام قهرمانی اول راکسب نموده اند.لذاطبق آیین نامه مسابقات به دریافت این حکم مفتخرمیگردند.

           جوادشایع زاده                       امیرهاشمی

رئیس چوان ووشوخوزستان              رئیس هیئت ووشوخوزستان

توضیح اینکه هرکدام ازاین عزیزان حکم واحدگرفته اندکه درادمه مطلب تصاویرآن منتشرمیشود.

این قهرمانان به رسم پهلوانی ازاستادان خودمهندس علی آقایی واستادمحمدکرم پورتشکروقدردانی مینایند.

جوانان منصوریه ای تاگذشته ای نه چندان دور دررشته فوتبال دارای تیم های قدرتمندی همچون پرسپولیس ،استقلال،صنعت وشهبازبودندکه اکثربازیکنان آنها درتیم منتخب شهرستان حضورداشتند.چندسالی هم تیم منتخب منصوریه بانام هما درلیگ شهرستان بازی میکردند.امامتاسفانه به دلیل بی توجهی مسئولین وعدم امکانات وزمین  مناسب به حق خودنرسیدند.درحال حاضرنیزتیم های خوبی درزمینهای خاکی فعالیت مینمایند.که اگربودجه ای به آنها اختصاص داده شودقطعأهمچون این دونونهال برای شهرمان افتخارآفرین خواهندبود.

پایگاه فرهنگی ،خبری ،تحلیلی منصوریه این افتخاربزرگ رابه خانواده این دوعزیزتبریک عرض نموده وازدرگاه خداوندمتعال برای ایشان درعرصه های علمی وورزشی آرزوی موفقیت روزافزون مینماید.

تصاویردرادامه مطلب