بارون دوبدسیاح اروپای درپادشاهی محمدشاه قاجارازمنصوریه دیدن کرده ومینویسد:این شهرک برروی ویرانه های آباذقباد ارگان ساخته شده است.او میگوید:درشش میلی بهبهان به سمت خاورومتمایل به شمال روستایی به نام منصوریه قرار دارد که به من گفته شددرموضع خرابه های شهرکهن قبادوبامصالح به جامانده از آن بناشده .پیش از این تمام منطقه راقبادمیگفته اندکه یکی ازکوره های(ناحیه ) پنجگانه فارس بوده است.احتمال میرودبانی شهرقبادپادشاهی ساسانی به همین نام باشدکه شهرارجان رانیز بناکرده است.میر خواندمورخ سلسله ساسانیان ازرغبت قباددرساختن شهرهای تازه سخن میگوید.(این احتمال قرین به یقین است چون قنات تاریخی ومنحصر به فرد منصوریه براساس کتیبه های به دست آمده توسط قباد ابن فیروزحفرشده) این قنات از نظرمهنسی دقیق وحساب شده طراحی گردیده به طوریکه با عبورازصخره های کوهستانی دارای 360حلقه  چاه است که بین 5 تا40مترعمق دارند.این چاه هابنا به موقعیتی که داشتند اکثرأ دارای اسم بودند.عمیق ترین چاه قنات را چاه اساره ای مینامیدند.یعنی وقتی برای لای روی درون آن میرفتندآسمان را به اندازه یک ستاره میدیدند.ازاین جهت میگویم مهندسی دقیقی داشته که آب آن مشرف بربلندترین زمینهای منطقه بود چنانچه قنات بعدی که دردهه 30 ساخته شدوسدهای فعلی نتوانسته اندآن زمینها را آبیاری نمایند.این قنات که آب آن به طورمساوی بین کشاورزان منصوریه (معروف به قله ای وبهبهان معروف به شهری) تقسیم میشدتاپیروزی انقلاب اسلامی توسط کشاورزان حفظ ونگهداری میشد.پس ازانقلاب دولت هزینه ای برای مرمت آن تخصیص دادولی آز آنجا که نظارت خوبی صورت نگرفت آنگونه که باید مرمت نشدوپس ازآن نیزبه حال خودرهاشدواین سرمایه عظیم ملی  به صورت متروکه رها شده وطرح های جدید با پمپ های برقی فشارقوی باچندین برابرهزینه جایگزین آن شده اند.یکی ازعلتهای اصلی آب ندادن امسال به کشاورزان منطقه کمبود برق برای روشن کردن همین پمپها بود.اگر قنات منصوریه رها نشده بود حد اقل هر کشاورز میتوانست یک هکتارکنجدبکاردودرآمدخوبی هم کسب کندچراکه کنجدکیلویی    500تومان امسال شده 3500تومان.