منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

درددلهای مردمی
ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی:
 

آنروی سکه.

تابحال ازعمکردها ی مسئولین ،مشکلات موجودوپیش رو،و درحدتوان ارائه راهکارها مینوشتم .اما درددلهای مردم بدون اینکه بدانندنظرشان انعکاس خواهدیافت ،گاهی شنیدنی ،جالب توجه وقابل تامل است.ازاینرو منبعدبخشی را به این موضوع اختصاص خواهم داد.چنانچه کسی هم مایل باشدبه نام خوداومطلب منتشرخواهدشد.