منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

خدمتی دیگر
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩  کلمات کلیدی:

خدمتی دیگرازشورای اسلامی ودهیاری منصوریه

براساس پیام آقای  محمودموحدرئیس شورای اسلامی منصوریه ساخت پروژه مجتمع ورزشی منصوریه آغازشد.

مهندس جعفری زاده درراستای  خدمات  چشمگیر خود در دهه 70به مردم منصوریه ،دراین دوره مدیریت نیزچهار هکتارزمین به بخش ورزش منصوریه اختصاص دادند.

منصوریه ازدهه40تا70 دارای تیمهای قدرتمندی مثل پرسپولیس ،استقلال ،صنعت وشهبازبود که اکثربازیکنان این تیمها درتیمهای مطرح بهبهان نیزبازی میکردند.دریک فصل هم منتخب منصوریه بانام تیم هما درلیگ شهرستان بازی کردکه نتایج خوبی هم گرفت.تیم سیمان بهبهان که به لیگ استان راه یافت وامسال قهرمان استان خوزستان شداکثرقریب به اتفاق بنیان گذاران آن  منصوریه ای بودند.مثل آقایان :محمدحسن(غلام) حشم دار،علی ایمانی،منوچهرنصیری عیسی مدیری ،اکبر فردوسی پور،یوسف صفایی،احسان توان ،یعقوب امیدی،مرتضی حسینی ،فریدون حشم دار،کمال خلفی فتح الله دهقان و....هم اکنون نیزکاپیتان تیم فوتبال سیمان بهبهان یک منصوریه ای به نام یعقوب امیدی است .


خدمتی دیگرازشورای اسلامی ودهیاری منصوریه

براساس پیام آقای محمودموحدرئیس شورای اسلامی منصوریه ساخت پروژه مجتمع ورزشی منصوریه آغازشد.

مهندس جعفری زاده درراستای خدمات چشمگیر خود در دهه 70دراین دوره مدیریت نیزچهار هکتارزمین به به بخش ورزش منصوریه اختصاص دادند.

منصوریه از40تا70 دارای تیمهای قدرتمندی مثل پرسپولیس ،استقلال ،صنعت وشهبازبود که اکثربازیکنان این تیمها درتیمهای مطرح بهبهان نیزبازی میکردند.دریک فصل هم منتخب منصوریه بانام تیم هما درلیگ شهرستان بازی کردکه نتایج خوبی هم گرفت.تیم سیمان بهبهان که به لیگ استان راه یافت وامسال قهرمان استان خوزستان شدبنیان گذاران آن اکثرا منصوریه ای بودند.مثل آقایان علی ایمانی،منوچهرنصیری ،عیسی مدیری،اکبرفردوسی پور،یوسف صفایی،احسان توان و....هم اکنون نیزکاپیتان تیم سیمان یک منصوریه ای به نام یعقوب امیدی است .اما متاسفانه هرگز ورزش منصوریه مورد حمایت مسئولین قرارنگرفت.هم اکنون نیز تیمهای بسیارخوب وبازیکنان بازیکنان بااستعدادی درمنصوریه وجوددارندکه اگرحمایت شوندقطعادرآینده بیشترازآنها خواهیم شنید.انشاءالله