مدیریت سایت ،توهین به ساحت مقدس وجایگاه رفیع پیامبرعظیم الشأن اسلام ،حضرت محمد(ص)که نشانه ضعف وشکست عاملین این حرکت شنیع وتفرقه انگیز است رامحکوم مینماید.