جشن باشکوه میلادامام هشتم ،امام رضا(ع)برای سال دوم درقدمگاه آن حضرت دربهبهان

قدمگاه امام رضا (ع)درده کیلومتری شمال بهبهان واقع گردیده .طبق اسنادتاریخی وآثاربجای مانده ازشهرارجان ،محل قدمگاه بخشی ازآن شهربه نام بکان بوده است.که حضرت امام هشتم (ع)هنگام عبور ازمنطقه بهبهان فعلی درمسجدبکان که قسمتی ازمناره آن هنوزمشهوداست نماز بجای آورده اند. (قدمگاه فعلی)

مردم منصوریه که در5 کیلومتری قدمگاه سکونت دارندعلاوه برزیارت مستمراین مکان مقدس همه ساله شب عاشورا پس ازپایان مراسم سینه زنی به قدمگاه می آیندوتاپاسی ازشب به نوحه خوانی وسینه زنی میپردازند.خادمین قدمگاه نیز همه ساله دراین مراسم ازسینه زنان پذیرایی مینمایند.

درسالهای نه چدان دور(تادهه 40)مردم منصوریه باپای برهنه وپیاده مسیر5کیلومتری راتاقدمگاه امام رضا(ع)رادرحال نوحه خوانی وسینه زنی درجاده سنگلاخی میپیمودند.البته کمترکسی آن شب رامیخوابید.به قول معروف همه،(شووروزک )میکردند.


جشن باشکوه میلادامام هشتم ،امام رضا(ع)برای سال دوم درقدمگاه آن حضرت دربهبهان

قدمگاه امام رضا (ع)درده کیلومتری شمال بهبهان واقع گردیده .طبق اسنادتاریخی وآثاربجای مانده ازشهرارجان ،محل قدمگاه بخشی ازآن شهربه نام بکان بوده است.که حضرت امام هشتم (ع)هنگام عبور ازمنطقه بهبهان فعلی درمسجدبکان که قسمتی ازمناره آن هنوزمشهوداست نماز بجای آورده اند. (قدمگاه فعلی)

مردم منصوریه که در5 کیلومتری قدمگاه سکونت دارندعلاوه برزیارت مستمراین مکان مقدس همه ساله شب عاشورا پس ازپایان مراسم سینه زنی به قدمگاه می آیندوتاپاسی ازشب به نوحه خوانی وسینه زنی میپردازند.خادمین قدمگاه نیز همه ساله دراین مراسم ازسینه زنان پذیرایی مینمایند.

امسال جشن میلادنسبت به سال قبل باکیفیت وبرنامه های منظم تری برگزارگردید.براساس گزارشی که فرماندارشهرمان مهندس باذلی محبوب ارائه نمودند،ادارات ارشاداسلامی،(حجت الاسلام حسینی رئییس اداره ارشاد دبیربرگزاری مراسم بودند)تبلیغات اسلامی،فرماندهی نیروی انتظامیٰ شرکت سیمان بهبهانٰ اداره اوقاف،شهرداری،و....دربرگزاری مراسم همکاری موثرنموده اند.

فرماندارشهرمان ضمن خیرمقدم به حاضرین قول دادندبرای هرچه پرشکوه تربرگزارکردن این مراسم درسالهای بعدهیئت امنای برگزاری مراسم تشکیل بدهند.مهندس باذلی بازبان شیرین بهبهانی اظهارامیدواری نمودکه باوحدت وهمدلی دست به دست هم بدهیم تاشهرمان راسرآمدوآبادانتربنماییم.

امسال 3500صندلی تدارک دیده بودندولی بااستقبال خوبی که شده بودبازهم عده ای ایستاده مراسم رادنبال مینمودند.

آقای سیدمحمدامام مداح اهلبیت(ع)گرمی خاصی به مراسم بخشیدند.حجت اسلام ادیب یزدی بابیان حقایق تاریخی واستنادبه احادیث حجرت پرخیروبرکت امام رضا(ع)به ایران راباحرکت امام حسین (ع)به کربلا،حضرت معصومه راباحضرت زینب (س)وحضرت احمدابن موسی (شاه چراغ) راباحضرت ابوالفضل تبیین نمودند.ایشان گل نرگس رانیزهدیه امام هشتم به باغبان بهبهانی دانستند.این استادحوضه ودانشگاه بااشاره به جایگاه علمی آیت الله بهبهانی اظهارداشتند:اگرازمن بپرسندبزرگترین عالم کیست ؟خاهم گفت:شیخ مفیدووحیدبهبهانی.

دراین مراسم آقایان بشیرتجلی وسیروس مختاران سروده های خودبه زبان بهبهانی دروصف امام رضا(ع)راقرائت نمودند.

گروه دف نوازی  شهرمان هم به اجرای برنامه پرشورپرداختند.