منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

حضورفرماندار بهبهان وسرهنگ تقی زاده درمنصوریه
ساعت ٤:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱۸  کلمات کلیدی:

حاج آقاحائری فرماندارمحترم بهبهان وسرهنگ تقی زاده فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان باحضوردرمسجدامام جعفرصادق(ع) منصوریه نماز مغرب وعشارابامردم منطقه به امامت حجت الاسلام احمدی مهرروحانی محترم منصوریه اقامه نمودند.حاج آقا نقی زاده رئیس اداره گردشگری ومیراث فرهنگی ،آقای صدرا...قیصری بخشداراغاجری که هردواهل وساکن منصوریه هستند،اعضای شورای اسلامی منصوریه ومسؤلین پایگاه مقاومت مالک اشترمنصوریه نیز درجمع نماز گزاران حضورداشتند.پس ازاقامه نمازابتدا حاج آقانقی زاده با گرامی داشت مناسبات هفته وعرض خیرمقدم به آقایان حائری وتقی زاده فرمانداررادعوت به سخنرانی نمودند.آقای حائری پس ازاحوالپرسی وادای احترام به حاضزین گزارش جامعی ازعملکردواهداف فرماندری ارائه نمودند.آقای حائری زه کشی باغات منصوریه رابابودجه ای حدود 700میلیون تومان که میتوانددرجلوگیری ازخشک شدن درختان مؤثرباشد،بهسازی بافت قدیم،ساخت فضاهای ورزشی ورفع مشکلات رفاهی مردم رااز جمله اهداف فرمانداری عنوان نمودوگفت: زه کشی دردست اقدام وبودجه مابقی نیزپیش بینی شده است.

آقای حائری در ادامه سخنان خودبااشاره به حادثه ای که درمنصوریه اتفاق افتاده بودگفت:بعضی اتفاقات چه درشهروچه روستارخ میدهد که بایدبا گذشت ورأفت اسلامی حل وفصل شود .بعد ازآن آقای فرماندار ازسه نفرازحاضران که فرزندان آنهابه علت تصادف مشکلاتی با هم داشتند وتقربأ این موضوع به کدورت بین دوفامیل منجرشده بود  دعوت نمودندکه به نمایندگی ازهمه باهم روبوسی نمایند. که این کارخداپسندانه صورت گرفت و با ذکر صلوات حاضرین تاییدشد.درپایان آقای سرهنگ تقی زاده موضوع راخاتمه یافته تلقی وازطرفین خواست که باآرامش خیال به زندگی عادی خودبپردازند.

البته این مراسم وحدت بخش نتیجه زحمات شبانه روزی افراد زیادی ازنیروهای مؤمن واشخاص دلسوزبود که حاشیه های جالبی هم داشت . انشاالله درفرصت بعدی بیشتردراین باره خواهم نوشت .