برگزاری همایش اجرایی پروژه تلفیقی احداث باغها وپرورش ماهیهای خاویاری دربهبهان وجایگاه منصوریه

این همایش باهمکاری فرماندارونماینده شهرستان بهبهان درراستای معرفی فرصتهادرحضورمسئولین,پیش کسوتان بخش کشاورزی دامپروری و170 نفرازفارالتحصیلان رشته  کشاورزی ومیهمانانی ازاستان وکارآفرین معروف کشوری (آقای برخورداری)برگزارشد.

 

سخنران بعدی آقای کوتی مدیریت باغبانی جهادکشاورزی بود.

 

ایشان دررابطه با اهمیت این طرح و1400هکتارزمین که برای آن درنظرگرفته شده گفت: به هر3نفرمتقاضی یک هکتارزمین تعلق خواهدگرفت.

 

قابل توجه آقای کوتی که مدیریت باغبانی جهادکشاورزی استان است اینکه منصوریه در5 کیلومتری بهبهان تادهه 60 ازنظرمحصولات باغی خصوصا زردآلووانگوردرکشورنمونه بود.به طوریکه دراردیبهشت ماه  از اولین مناطقی بودکه روزانه بیش از 200تن زردآلوعلاوه برمصارف داخلی شهرستان به استانهای بوشهر،کهگیلویه،لرستان،فارس ودیگرشهرهای خوزستان وحتی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرمینمود.انگورآن نیز به همین ترتیب .محصولاتی چون خرما،انار،انجیرو..نیزداشت که دربهبهان به فروش میرسید.اما امروز متاسفانه زردآلوی منصوریه به روزی 15 تن هم نمیرسد.بقیه محصولات هم به همین ترتیب.امیدوارم باتوجه به بیکاری جوانان منصوریه نسبت به تامین اعتباربرای احیاءباغات منصوریه اقدامات لازم صورت پذیرد.

بقیه درادامه مطلب


برگزاری همایش اجرایی پروژه تلفیقی احداث باغها وپرورش ماهیهای خاویاری دربهبهان

این همایش باهمکاری فرماندارونماینده شهرستان بهبهان درراستای معرفی فرصتهادرحضورمسئولین,پیش کسوتان بخش کشاورزی دامپروری و170 نفرازفارالتحصیلان رشته  کشاورزی ومیهمانانی ازاستان وکارآفرین معروف کشوری (آقای برخورداری)برگزارشد.

بنده باآغاز سخنرانی آقای برخورداری(کشاورز وپرورش دهنده نمونه ماهی خاویاری درکویرقم به مراسم رسیدم .لذابه همین جهت ازچکونگی ابتدای مراسم وموضوع سخنرانان قبل ازآن ازجمله جناب آقای فرماندارنتوانستم اطلاعاتی کسب نمایم.

آقای برخورداری ابتدابه تجربه خوددرامرکشاورزی وبی اطلاعی از پرورش ماهی سخن گفت .سپس به روندایجادمزرعه پرورش ماهی در100 هکتاراززمینهای اطراف قم باتاسیس یک حلقه چاه که آب آن لب شوربودپرداخت.چنانچه از سخنان این انسان خودساخته معلوم بودرمز موفقیت وی توکل،پشتکار،تجربه موفق درسوابق کاری،جلب اعتمادمسئولین و....بوده است.ایشان درادامه به سودآوری محصولات خودپرداخت وگفت:

باصبروحوصله پس از7 سال ازماهیهای پرورشی خودخاویاری به دست آورده که دردبی کیلویی 2000یورو آنرابه فروش رسانده است.آقای برخورداری بامقایسه شرایط موقعیت جغرافیایی بهبهان بامنطقه قم باآن آب چاه لب شورگفت :با اینهمه پتانسیل بیکاری دربهبهان و آب وزمین مناسب اینجامیتواندبه قطب پرورش ماهی خاویاری تبدیل شود. 

سخنران بعدی آقای کوتی مدیریت باغبانی جهادکشاورزی بود.

ایشان دررابطه با اهمیت این طرح و1400هکتارزمین که برای آن درنظرگرفته شده گفت: به هر3نفرمتقاضی یک هکتارزمین تعلق خواهدگرفت.

قابل توجه آقای کوتی که مدیریت باغبانی جهادکشاورزی استان است اینکه منصوریه در5 کیلومتری بهبهان تادهه 60 ازنظرمحصولات باغی خصوصا زردآلووانگوردرکشورنمونه بود.به طوریکه دراردیبهشت ماه  از اولین مناطقی بودکه روزانه بیش از 200تن زردآلوعلاوه برمصارف داخلی شهرستان به استانهای بوشهر،کهگیلویه،لرستان،فارس ودیگرشهرهای خوزستان وحتی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرمینمود.انگورآن نیز به همین ترتیب .محصولاتی چون خرما،انار،انجیرو..نیزداشت که دربهبهان به فروش میرسید.اما امروز متاسفانه زردآلوی منصوریه به روزی 15 تن هم نمیرسد.بقیه محصولات هم به همین ترتیب.امیدوارم باتوجه به بیکاری جوانان منصوریه نسبت به تامین اعتباربرای احیاءباغات منصوریه اقدامات لازم صورت پذیرد.

سخنرانان بعدی آقای اژدرمدیربانک کشاورزی استان وآقای مهندس رنجبرمشاورفرماندارشهرمان ورئیس دفترنماینده بهبهان درمجلس شورای اسلامی بودندکه انشاالله درپست بعدی خلاصه ای ازمطالب ایشان وحاشیه های مراسم باتحلیل سایت تقدیم خواهدشد.