قابل توجه مداحان عزیزمنصوریه ای.(سروده ای عاشورایی از برادرمان فضل الله زمانی)
در زمین کربلا
در زمین کربلا ، گشته غوغایی به پا 2
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا 2
جواب :
در زمین کربلا ، گشته غوغایی بپا
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
نوحه:
گو که اصغر تشنه است ،اکبر هم غلطان بخاک 2
زهر کینه  در کمان ، ره به سوی اصغر است
دست عباس تو قطع ، عهد پیمانش بجاست 2
در زمین کربلا

تکمیلی درادامه مطلب


فضل الله زمانی
در زمین کربلا
در زمین کربلا ، گشته غوغایی به پا 2
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا 2
جواب :
در زمین کربلا ، گشته غوغایی بپا
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
نوحه:
گو که اصغر تشنه است ،اکبر هم غلطان بخاک 2
زهر کینه  در کمان ، ره به سوی اصغر است
دست عباس تو قطع ، عهد پیمانش بجاست 2
در زمین کربلا
در زمین کربلا
جواب:
در زمین کربلا ، گشته غوغایی بپا
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
نوحه :
گو که خورشید هم خجل ، نهر آب شرمنده شد 2
چشم اصغر تار گشت ، راه پر از انکار شد 2
تیر کینی از افق ، بر گلوی تشنه ای
کودک معصوم را ، سیل خون سیل  سرشار شد 2

در زمین کربلا
در زمین کربلا
جواب:
در زمین کربلا ، گشته غوغای بپا
نعش بی سر بر زمین
قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
Zamani.1.9.1391