همانگونه که وعده مابودباید به دوموضوع دررابطه با حضوراقای فرمانداردرمنصوریه میپرداختیم .اول اینکه اصل ماجراچه بوده .دوم  اینکه چه بایدکرد؟.برکسی پوشیده نیست که منصوریه به دلیل شرایط اقلیمی واقتصادی جاذبه های فراوانی برای مهاجران منطقه دارد.لذابراساس مندرجات کتاب فارس نامه ناصری  تأسیس منصوریه بااین اسم درسال1230توسط کلانتر وقت کهگیلویه وبهبهان به نام میرزا منصورخان دارای ویژگی خاص مهاجرپذیری بوده که دردیگرروستاهای منطقه کمتر به چشم میخورد.از جمله این خصوصیات.میهمان نوازی ،حجب وحیای مردم .زمینهای مستعد کشاورزی.اب فراوان ونزدیکی به امکانات شهری است.جالب اینجااست که همه مهاجران منصوریه روستایی یا عشایری نبوده اند.بلکه از قدیم الایام تاکنون مهاجرانی ازبهبهان ودیگرمناطق مثل خراسانی،شیرازی،کازرونی،چهارمحالی،دزفولی،دهدشتی و.........به منصوریه آمده وماندگارشده اند.البته تاریخی که نوشته ام مربوط به دوره اخیروبااسم منصوریه است وگرنه قنات منصوریه دردوره ساسانی بامهندسی منحصربه فرد خودش به دست قبادابن فیروزحفرگردیده وحتی کاوشگران اروپایی که دردوره محمدشاه قاجاربه منصوریه سفرکرده اند نگفته اندروستای منصوریه بلکه نوشته اندشهرک منصوریه بازمانده ارجان است وبا مصالح به جای مانده ازشهرتاریخی ارگان ساخته شده است.(هانیس گاوبه)آلمانی هم درکتاب خودش به نام ارجان و کهگیلویه ازروستاهایی درمحل فعلی منصوریه نام برده که فعلا با انهاکاری نداریم.بااین مقدمه کوتاه میخواهم بگویم که تحقیقأباوجود این تنوع قومی منصوریه همواره ازتمام روستاهای منطقه آرامترودارای یک زندگی مصالمت آمیز بوده اند.امادردهه شصت آهنگ مهاجرت به منصوریه به دلایلی تندترشد.

لذاچون هرقومی دارای فرهنگ،آداب ،رسوم وبا ورهای خاص خودمیباشدواحتمال اینکه تضادبین میزبان ومیهمانان به وجود بیایداحتمال اختلاف درسالهای اول مهاجرت دستجمعی بیشتراست.اما به قول ملانصرالدین آنموقع که مازنده بودیم راه ازاینطرف نبود.چراکه دردهه 60و70که  این مهاجرتهابه اوج خودرسیددست اندرکاران منصوریه مهاجرتهارابه دیده یک فرصت  نگریسته  وازمسؤلین محلی واستانی درخواست امکانات متناسب با افزیش جمعیت مینودند.برای مثال دربرنامه آبرسانی روستایی نصب کنتوردرمنازل دیده نشده بود.ولی باارائه لیست همیاری مردم منصوریه وتعدادساکنین به استانداربه صورت حضوری موافقت تحویل کنتوربه نرخ دولتی را کسب نموده وبعدازان ابرسانی راتحت پوشش اداره اب بهبهان قراردادند.همین شهرداری نیم بند،دبیرستانهای دخترانه وپسرانه،دیگر آموزشگاههاوبقیه کارهای عمرانی که دران سالها انجام گرفت درسایه وحدت وازخودگذشتگی مردم میهمان نوازمنصوریه انجام گرفت.که بیش از12هکتارازبهترین زمینهای مسکونی خودرابرای کارهای عمرانی اختصاص دادند.دران مقطع زمانی هدف دوم ازاین سازندگیهاوتاسیس شهراداری خودگردان زمینه سازی تبدیل منصوریه به شهربودکه تا حدزیادی موفق هم بود ودرسال74 موافقت شهرداری مستقل شهر منصوریه راوزارت کشورصادرکرد. ولی متاسفانه ان طرح باتغییربخشدارومسائلی که پیش آوردناکام ماند.البته درسالهای گذشته بحث شهریت منصوریه پیگیری شدویکی ازسؤالات مشترک مردم بعد ازرفتن اقای فرمانداراین بودکه چرا فرمانداردفعات قبل ازقریب الوقوع بودن اعلام شهریت منصوریه خبرمیدادولی امشب چیزی نگفت.؟سؤالی که هنوز برای مردم بی پاسخ مانده این است که چراانروزها وسالهای اولیه که مهاجرت دسته جمعی صورت گرفت وبه دلیلی که عرض کردم اختلافات طبیعی تربه نظرمیرسدبه خیروخوشی سازندگی صورت میگرفت وحالا که بایدباتلفیق اندیشه های مثبت وبارورشدن درخت اتحاد  تلاش برای رشدوتوسعه همه جانبه نهادینه شده باشدکاربه ستیزه جویی ،کینه ورزی،مرزبندیهای قومی ودرنهایت درگیریهای فیزیکی منجرشود؟چرا نوجوانان وجوانانی که بایددرمیدانهای علمی،فرهنگی،کاروتلاش باهم رقابت کنند،درترک تحصیل وجدالهای خرافاتی گوی سبقت راازهمدیگرمیربایند؟چراجوانانی که بایدامروزموجب افتخاروعصای دست پدرومادرخودباشندبایدبابه خطر انداختن جان خودآرامش راازخانواده  های خودسلب ،و مسؤلین رانسبت به مردم متدین و صبورمنصوریه بدبین نمایند؟آیاقضاوت فعلی کسانی که ازدورشاهداین ماجراهاهستند درشأن مردم باگذشت ومظلوم منصوریه است.؟سؤال مهمتراینجااست که انگیزه این درگیریها چیست؟چگونه میشودبه کسی تفهیم نمودکه یک تصادف ساده عامل این همه ماجرابوده .نقش بزرگترها چیست؟آیا اینکه بزرگترهاخارج ازگودندبارمسؤلیت آنهاراکمترمیکند.اندیشمندان علوم تربیتی سه نهادرادرتربیت فرزندان مؤثر میدانند.اول خانواده .دوم مدرسه.سوم اجتماع.قصورازکدام نهاداست؟آیااین خانواده نیست که علاوه برانجام وظایف خود ،برعملکرددونهاددیگرنیزبایدنظارت داشته باشد.؟به هرصورت نظربه اینکه تاکنون به لطف خداوندمتعال و نام مقدس امام حسین(ع)که به این ملک برکت بخشیده حادثه تلخ تری اتفاق نیفتاده وظیفه همه اهالی خصوصأشورا،دهیاری،پایگاه،فرهنگیان،کارمندان شاغل دربهبهان ومنصوریه ،روحانی محترم محل ونیروی انتظامی است که بافرهنگ سازی زمینه رفع کدورتهارافراهم وبامساعدت فرماندارمحترم وتشکیل تعا ونیهاتوسط جوانان ازمحل بودجه سفرهای ریاست محترم جمهوری زمینه اشتغال انهاایجاد شود تادراینده ای نزدیک شاهد تشکیل خانواده ان جوانان،آرامش ورشدوشکوفایی منصوریه عزیز باشیم.          انشاءالله