منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

منصوریه شهرشد
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:
نویسنده: محمد بهمن پور - ۱۳٩۱/۱٠/٢۶

خوزستان تابلوی تمام نمای محرومیت در قاب استعداد

سحرم   دولت  بیدار  به  بالین   آمد----گفت برخیزکه آن خسرو شیرین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای---که زصحرای ختن آهوی مشکین آمد

بلاخره پس ازسالهاچشم انتظاری امروز26/10/1391درساعت 19دوست وبرادر عزیزم آقای مهندس اسماعیلی سرپرست روزنامه ندای بهبهان خبرشهرشدن منصوریه ودوخبرخوب دیگررابه حقیراطلاع دادندکه ازفرط خوشحالی فقط خبرشهرشدن منصوریه به یادم ماند.چنددقیقه ای نگذشته بودکه برادر خوبم جناب آقای رسول رضایی رئیس دفترنماینده محترم بهبهان دربخش روستایی آن خبرراتکمیل نموده و به نقل ازنماینده پرتلاش ومحبوب شهرمان حاج آقا شریعتی گفتند:

بنده ضمن تشکراززحمات دلسوزانه نماینده وفادارشهرمان مهندس حاج محمدباقرشریعتی که طی 7 ماه گذشته تاحصول نتیجه ازهیچ تلاشی دراین راه دریغ ننمودندوفرماندارپرتلاشمان مهندس باذلی محبوب وهمکاران ایشان ،آقای مهندس توفیقی ،اعضای محترم شوراهای ادوار ودهیارمحترم منصوریه ،وظیفه خودم میدانم ازبنیان گذاراین عمل خیردرسال 71 ، زنده یاددکترحاج لطف الله زارعی قنواتی نماینده محبوب شهرمان درمجلس چهارم وپنجم شورای اسلامی هم یادی نموده وبرای آمرزش روح آن عزیزازخداوندمتعال طلب آمرزش بنایم.همچنین ازحاج آقاموحدنماینده بهبهان درمجلس ...


نویسنده: محمد بهمن پور - ۱۳٩۱/۱٠/٢۶

1580منصوریه شهرشد

سحرم   دولت  بیدار  به  بالین   آمد----گفت برخیزکه آن خسرو شیرین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای---که زصحرای ختن آهوی مشکین آمد

بلاخره پس ازسالهاچشم انتظاری امروز26/10/1391درساعت 19دوست وبرادر عزیزم آقای مهندس اسماعیلی سرپرست روزنامه ندای بهبهان خبرشهرشدن منصوریه ودوخبرخوب دیگررابه حقیراطلاع دادندکه ازفرط خوشحالی فقط خبرشهرشدن منصوریه به یادم ماند.چنددقیقه ای نگذشته بودکه برادر خوبم جناب آقای رسول رضایی رئیس دفترنماینده محترم بهبهان دربخش روستایی آن خبرراتکمیل نموده و به نقل ازنماینده پرتلاش ومحبوب شهرمان حاج آقا شریعتی گفتند:درجلسه امروز هیئت دولت موضوع شهریت منصوریه وتشان تصویب شد.البته امروزکه نماینده محترم شهرمان درنطق آتشین خوددرمجلس برای اولین بارنام منصوریه رادرردیف شهرهای شهرستان بهبهان به زبان آورد،اشک شوق ازچشمانم جاری شدوباعنایت به سخنان چندروزپیش ایشان که گفتندبه مردم منصوریه بگوییدکه منتظرخبرخوش شهرشدن منصوریه باشید،معلومم شدکه به زودی انتظارها به سرخواهدرسیدومردم صبورمنصوریه ازبلاتکیفی تاریخی خودرها وبه سرمنزل مقصودخواهندرسید.

بنده ضمن تشکراززحمات دلسوزانه نماینده وفادارشهرمان مهندس حاج محمدباقرشریعتی که طی 7 ماه گذشته تاحصول نتیجه ازهیچ تلاشی دراین راه دریغ ننمودندوفرماندارپرتلاشمان مهندس باذلی محبوب وهمکاران ایشان ،وظیفه خودم میدانم ازبنیان گذاراین عمل خیردرسال 71 ، زنده یاددکترحاج لطف الله زارعی قنواتی نماینده محبوب شهرمان درمجلس چهارم وپنجم شورای اسلامی هم یادی نموده وبرای آمرزش روح آن عزیزازخداوندمتعال طلب آمرزش بنایم.همچنین ازحاج آقاموحدنماینده بهبهان درمجلس هشتم که مجدانه پیگیریهای دلسوزنه ای دراین راه داشتندنیز صمیمانه تشکرمینمایم .بنده البته باآقای دکترشجاعپوریان ارتباطی نداشتم ولی تحقیقادیدگاه ایشان هم دراین موردمثبت وکارراپیگیری مینمودکه ازایشان هم به نوبه خودم تشکرمینمایم.