آیااین بهترین راه توضیع برنج دولتی است!!! ؟

وقتی نوسانات بازارارز،تحریم ها،اختلافات سیاسی وسوءاستفاده عده ای ازبازاریان فرصت طلب ،باعث گرانی اجناس ،مخصوصا مایحتاج روزمره مردم میشود،دولتمردان سراسیمه به فکرچاره می افتند.نمونه بارز آن کمبودگوشت مرغ بودکه قیمت آن سیرصعودی پیداکردودولت برای کنترل آن بی حساب وکتاب مرغ واردبازارنمودتااینکه قیمت ازآن افزایشی که پیداکرده بودبیشترنشود.دراین میان عده زیادی به سودهای کلان رسیدند.آنهاکه : 

آیا این انصاف است که مااین همه زن که سالمند ،باردار،بچه دارو....راساعتها درصف نگه داریم برای یک گونی برنج؟واقعا پشت پرده این سرگردانی مردم صبورومتدین چه جریانی درکاراست؟


آیااین بهترین راه توضیع برنج دولتی است!!! ؟

وقتی نوسانات بازارارز،تحریم ها،اختلافات سیاسی وسوءاستفاده عده ای ازبازاریان فرصت طلب ،باعث گرانی اجناس ،مخصوصا مایحتاج روزمره مردم میشود،دولتمردان سراسیمه به فکرچاره می افتند.نمونه بارز آن کمبودگوشت مرغ بودکه قیمت آن سیرصعودی پیداکردودولت برای کنترل آن بی حساب وکتاب مرغ واردبازارنمودتااینکه قیمت ازآن افزایشی که پیداکرده بودبیشترنشود.دراین میان عده زیادی به سودهای کلان رسیدند.آنهاکه فرصت وتوان درصف ایستادن راداشتندهم روزی چندین نوبت درصفهاایستادندومرغ گرفتند.آنهایی هم که باعاملان فروش آشنایی داشتندویاکارآنها درادارات زیردستشان بودهم به هرتعداددلشان خواست گرفتند.درآن اثنادریک بانک نشسته بودم ،متوجه شدم کارمندبانک به عامل توضیع گوشت مرغ میگویدآندفعه 8عددمرغ به من دادی ولی خیلی کم بود.ایشان درجواب گفت:حالا چندتا میخوای ؟گفت 15 تا.گفت برایت نگه میدارم.دیگری هم به همین شکل.

حالا حکایت برنج هم دقیقاتکرارهمان برنامه گوشت مرغ است.شما به این صف خوب دقت کنید.ببینیدبه نظرشما این بهترین راه توضیع برنج است.؟آیا دراین نوع توضیع  ازعدالت وکرامت انسانی خبری هست.آیا این انصاف است که مااین همه زن که سالمند ،باردار،بچه دارو....راساعتها درصف نگه داریم برای یک گونی برنج؟واقعا پشت پرده این سرگردانی مردم صبورومتدین چه جریانی درکاراست؟بی شک کل ملت ایران میدانندکه راههای بسیارساده تری برای توضیع این کالاها وجوددارد.مثلا اعلام یک شماره کوپن.توضیع بین خانوارهای تحت حمایت کمیته .بهزیستی ودیگراقشارآسیب پذیر.و...

به هرصورت بااین گونه اقدامات هرگز حق به حقدارنخواهدرسید.هرچندممکن است دست اندرکاران بگویندبااین کارازگرانی بیشترجلوگیری میشود.