باسلام وعرض ارادت خدمت همشهریان منصوریه ای که همیشه یارومشوق  پایگاه منصوریه شهرمابوده اند

بعضی ازاین دوستان پرسیده اندکه:

 آیاشوراودهیاردرشهرشدن منصوریه نقشی داشته اند؟

دوست عزیزحتما نقش داشته اند.اما نقش اصلی راعموم مردم منصوریه طی 21سال گذشته ایفانموده اند،که هزینه های سنگینی برای تحقق این واقعه  تاریخی متحمل شده اند.شهرشدن الزاماتی داردکه اگرمهیانشودوزارت کشورهرگز باآن موافقت نخواهدنمود.لذامردم متمدن منصوریه صبورانه هزینه های آنراباواگذاری بیش از12هکتارازمرغوبترین زمینهای مسکونی خودجهت سایت اداری،مشارکت درتاسیسات مدرن آبرسانی،جدول سازی معابر،آسفالتها،مشارکت درساخت آموزشگاههاازجمل دبیرستان ومدارس راهنمایی ،تاسیس همین شهرداری خودگردان که مردم بدون یک ریال کمک ازطرف دولت خودتاسیس نمودندو...

انشاالله آینده روشنی درانتظارجوانان شهرمنصوریه است .به شرط آنکه قدراین موقعیت رابدانندوفعالانه درتمام صحنه های سیاسی اجتماعی خصوصاب درانتخابات وعضویت درشورای اسلامی شهر حضوری فعال داشته باشند.

 


 

 

باسلام وعرض ارادت خدمت همشهریان منصوریه ای که همیشه یارومشوق  پایگاه منصوریه شهرمابوده اند

 

بعضی ازاین دوستان پرسیده اندکه:

 

آیاشوراودهیاردرشهرشدن منصوریه نقشی داشته اند؟

 دوست عزیزحتما نقش داشته اند.اما نقش اصلی راعموم مردم منصوریه طی 21سال گذشته ایفانموده اند،که هزینه های سنگینی برای تحقق این واقعه  تاریخی متحمل شده اند.شهرشدن الزاماتی داردکه اگرمهیانشودوزارت کشورهرگز باآن موافقت نخواهدنمود.لذامردم متمدن منصوریه صبورانه هزینه های آنراباواگذاری بیش از12هکتارازمرغوبترین زمینهای مسکونی خودجهت سایت اداری،مشارکت درتاسیسات مدرن آبرسانی،جدول سازی معابر،آسفالتها،مشارکت درساخت آموزشگاههاازجمل دبیرستان ومدارس راهنمایی ،تاسیس همین شهرداری خودگردان که مردم بدون یک ریال کمک ازطرف دولت خودتاسیس نمودندوتراکتور،راننده وسه کارگررامیپرداختند.تااینکه استانداروقت (مهندس مقیمی) به علت درخواست عوارض کارخانه سیمان برای شهرداری خودگردان ،ازاین موضوع باخبرشدوبه منصوریه آمد.وقتی آقای مهندس مقیمی درآن سفربااستقبال گرم مردم مواجه وازنزدیک نتیجه همیاری مردم  رادیدبه شدت خوشحال شدواعلام نمودکه این اقدام درکشوربرای اولین باراتفاق افتاده وگفت هرکمکی ازدستم برآیدانجام میدهم .لذا به درخواست متولیان وقت یک دستگاه تراکتورازشرکت سیمان گرفت و3نفرکارگررانیزدستوردادشهرداری حقوق آنهارابپردازد. لذامیبینیم که دراین راه طولانی هم مردم وهم مسئولین وهم اعضای سه دوره شورای اسلامی منصوریه ،دهیارونمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی طی این 21 سال تلاشهای نفسگیری داشته اندکه اجرهمگان درپیشگاه خداوندمحفوظ وآیندگان نیزازآنها به نیکی یادخواهندنمود.
اما باهمه این زحمات شهرمنصوریه هنوزدرابتدای راه است .بایدبه دورازهرگونه تکروی وتنگ نظری بیش ازپیش همگان متحدویک صداوبامشورت سنجیده درانتخاب عوامل اجرایی دقت نمایند.چراکه اگربه صورت احساسی ویا خدای ناکرده تعصبی فردی ناآزموده وبدون سابقه حداقل 10 ساله آنهم مهندسی مرتبط با امورشهرداری درنظرگرفته شود،خسارت آن جبران ناپذیرخواهدبود.شما ببینیدتصمیمات غلط طی سالهای گذشته چه بلایی برسرشهرستان بهبهان آورده.اینهابایدبرای همشهریان مادرس وعبرت باشد.همانگونه که عرض نمودم مردم فهیم منصوریه طی این 21سال هزینه های هنگفتی برای تحقق اهداف خودپرداخته اندپس استفاده بهینه ازاین فرصت تاریخی حق مسلم آنهااست.
انشاالله آینده روشنی درانتظارجوانان شهرمنصوریه است .به شرط آنکه قدراین موقعیت رابدانندوفعالانه درتمام صحنه های سیاسی اجتماعی خصوصاب درانتخابات وعضویت درشورای اسلامی شهر حضوری فعال داشته باشند.

موفق ومویدباشید