حضورکم رنگ مردم وتحصیلکردگان منصوریه درثبت نام شورای شهرمنصوریه

 امروز  دررابطه باتعدادثبت نام کنندگان  جهت کاندیداتوری درشورای  شهرمنصوریه بافرمانداری بهبهان داشتم ،ولی متاسفانه  خبرخوشحال کننده ای دریافت ننمودم.ظاهرا تاکنون کسی جهت ثبت نام مراجعه نکرده است.برای شهری که امسال  به این سطح ارتقاءیافته ،تشکیل یک شورای قوی درنهادینه نمودن ادارات  وانتخاب یک شهردارمجرب بسیارحیاتی است.

امیدوارم درفرصت باقیمانده کسانی که شرایط لازم  وانگیزه خدمت دارنداین موقعیت راازدست ندهند.