لیست  کاندیداهای شورای شهرمنصوریه که تاکنون به دستمان رسیده

آقایان:

1_محمودموحد2_عباس امامی 3_ محمدقدوسی(بذری)

4_جمعه جعفری 5_حسین اناری 6_مهدی ترابیده 7 _علی طیبی نژاد8_خشایارخردستانی9_بهزادحبیبیان 10_قربان آتش فراز 11_منصورقربانی 12_دانیال علی زاده 13_مصطفی آرمین 14_احمدمحمدی 15_نگهداردامنگیر 16_جوادتراهیده 17-مسلم مهنایی 18-وخانم کبری مهنایی