کاندیداهای شورای شهرمنصوریه رابهتربشناسیم

کاندیداهای محترم درصورت تمایل میتوانندسوابق تحصیلی ،برنامه وسابقه کاری خودرادربخش نظرات ارسال نمایندتاجهت تسهیل درتصمیم گیری همشهریان عزیزمنتشرنماییم .