بعضی همشهریان دررابطه باتعدادردصلاحیت شدگان شهرمان ازطرق مختلف سئوال مینمایند.

ظاهراصلاحیت بعضی کاندیداهای شهرمنصوریه درهیئت اجرایی تاییدنشده اند. اگراین موضوع صحت داشته باشدآنها حق اعتراض دارندوفعلا درست نیست ازکسی نام برده شود.پس ازقطعیت موضوع اسامی تاییدشدگان منتشرخواهدشد.اگرمشخصات فردی تاییدشدگان وتصاویرایشان هم به دستمان برسدجهت آگاهی همشهریان منتشرخواهیم نمود.