براساس
تماس تلفنی بافرمانداری بهبهان درساعت 9 بامداد،تاکنون لیست نهایی تاییدصلاحیت
شدگان کاندیداهای شهرستان بهبهان وبخشهای تابعه اعلام نگردیده
است