منتخبان مردم منصوریه برای شورای اسلامی چهارم درشهرمان

ا- آقای محمودموحد2-آقای مهندس مصطفی آرمین 3-خانم کبری مهنایی4-آقای نگهداردامنگیر5-آقای دانیال علی زاده.آقای مهندس علی طیبی نژادعلی البدل

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان امیدوارم  ازدیگرکاندیداهای محترم وبرنامه هایشان برای پیشرفت شهرمان کمک بگیرند.