رئیس شورای شهرمنصوریه ابقاءشدتفکیک آرای اعضای شورای شهر برای انتخاب رئیس شورا 

باآغازبه کارشوراهای اسلامی شهروروستا در12/6/1392شورای اسلامی شهرمنصوریه نیز تشکیل جلسه دادوپس ازمراسم تحلیف انتخاب هیات رئیسه شورای چهارم به شرح ذیل صورت گرفت.

آقای محمودموحدبه عنوان رئیس،آقای دانیال علی زاده نایب رئیس وخانم مهنایی به عنوان منشی  انتخاب شدند.

طی تماسی که با آقای موحدداشتم ،دررابطه باشرایط کنونی منصوریه وانتخاب شهرداراظهاردشت:آقای محسنی که درفرمانداری بهبهان  دارای عملکردمثبتی بوده ازاردیبهشت 92 به عنوان سرپرست شهرداری منصوریه انتخاب شده ،که :

مدیریت سایت منصوریه شهرما ،ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای محترم شورای شهرمنصوریه وهیات رئیسه وشهردار منتخب ،آمادگی خودراجهت همکاری همه جانبه درزمینه اطلاع رسانی وانتشارمصوبات رااعلام میدارد.

امیدوارم این مجموعه بااستفاده ازتمام ظرفیتهای باالقوه ومنحصربه فردمنصوریه زمینه پیشرفت وشکوفایی شهرمانرافراهم نمایند.انشاءالله.


رئیس شورای شهرمنصوریهابقاءشدتفکیک آرای اعضای شورای شهر برای انتخاب رئیس شورا

باآغازبه کارشوراهای اسلامی شهروروستا در12/6/1392شورای اسلامی شهرمنصوریه نیز تشکیل جلسه دادوپس ازمراسم تحلیف انتخاب هیات رئیسه شورای چهارم به شرح ذیل صورت گرفت.

آقای محمودموحدبه عنوان رئیس،آقای دانیال علی زاده نایب رئیس وخانم مهنایی به عنوان منشی  انتخاب شدند.

طی تماسی که با آقای موحدداشتم ،دررابطه باشرایط کنونی منصوریه وانتخاب شهرداراظهاردشت:آقای محسنی که درفرمانداری بهبهان  دارای عملکردمثبتی بوده ازاردیبهشت 92 به عنوان سرپرست شهرداری منصوریه انتخاب شده ،که نسبت به دیگرشهرهای تازه تاسیس پیشرفت  بسیارخوبی داشته وساختمان محل شهرداری رانیزآماده نموده است.

باتوجه به رضایت رئیس  شورای  شهرسوم وچهارم ازعملکردآقای محسنی احتمال اینکه ایشان به عنوان شهردارانتخاب شوندوجوددارد.

مدیریت سایت منصوریه شهرما ،ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای محترم شورای شهرمنصوریه وهیات رئیسه وشهردار منتخب ،آمادگی خودراجهت همکاری همه جانبه درزمینه اطلاع رسانی وانتشارمصوبات رااعلام میدارد.

امیدوارم این مجموعه بااستفاده ازتمام ظرفیتهای باالقوه ومنحصربه فردمنصوریه زمینه پیشرفت وشکوفایی شهرمانرافراهم نمایند.انشاءالله.