بازهم جاده دردست تعریض(چندین ساله)منصوریه حادثه آفرید

باکمال تاسف امروزدرجاده منصوریه بهبهان به علت برخورددودستگاه پرایدوپژودونفرجان خودراازدست دادندویک نفرهم تاکنون دراتاق عمل قراردارند.(کشته شدگان مرحوم ابراهیم توان ازمنصوریه ویک نفرهمراه وی که گویامسافرهستند)

خبرتکمیلی دراسرع وقت منتشرخواهدشد


بازهم جاده دردست تعریض(چندین ساله)منصوریه حادثه آفرید

باکمال تاسف امروزدرجاده منصوریه بهبهان به علت برخورددودستگاه پرایدوپژودونفرجان خودراازدست دادندویک نفرهم تاکنون دراتاق عمل قراردارند.(کشته شدگان مرحوم ابراهیم توان ازمنصوریه ویک نفرهمراه وی که گویامسافرهستند)

خبرتکمیلی دراسرع وقت منتشرخواهدشد