هم اکنون پیامی مبنی برلغودستورانحلال بانک ملی منصوریه دریافت نمودم که متن آن به شرح ذیل میباشد.

برادرگرامی:باتوجه به ملاقات حضوری اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرمنصوریه،برادرانموحدوعلی زاده باوزیرمحترم اقتصادودارایی جناب آقای طیب نیاومدیرعامل بانک ملی جناب آقای همتی انحلال بانک ملی منصوریه منتفی وسیستم بانکی وکدآن مجددأبرقرارگردید.

باتشکرازاین عزیزان ودیگراعضای محترم شوراآقایان آرمین ودامنگیرکه طی روزهای گذشته خوصصاپنجشنبه 11/7 همراه بااهالی منصوریه که باشنیدن این خبرناخوشآینددرمیدان اصلی منصوریه تجمع نموده وبارایزنی فراوان بامسئولین محترم شهرستان بهبهان ازحمل تجهیزات بانک جلوگیری نمودند،برای همگان آرزوی موفقیت مینماییم.

 


هم اکنون پیامی مبنی برلغودستورانحلال بانک ملی منصوریه دریافت نمودم که متن آن به شرح ذیل میباشد.

برادرگرامی:باتوجه به ملاقات حضوری اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرمنصوریه،برادرانموحدوعلی زاده باوزیرمحترم اقتصادودارایی جناب آقای طیب نیاومدیرعامل بانک ملی جناب آقای همتی انحلال بانک ملی منصوریه منتفی وسیستم بانکی وکدآن مجددأبرقرارگردید.

باتشکرازاین عزیزان ودیگراعضای محترم شوراآقایان آرمین ودامنگیرکه طی روزهای گذشته خوصصاپنجشنبه 11/7 همراه بااهالی منصوریه که باشنیدن این خبردرمیدان اصلی منصوریه تجمع نموده وبارایزنی فراوان بامسئولین محترم شهرستان بهبهان ازحمل تجهیزات بانک جلوگیری نمودند،برای همگان آرزوی موفقیت مینماییم.