آقای رئیس بیمارستان تامین اجتماعی بهبهان شمابرای جان آدمها چقدرارزش قائلید!!!؟

ساعت 5/5عصرامروز دونفربیمارکه یکی ازآنهادچارتب وگلودردبودرابه بیمارستان تامین اجتماعی بردم همین الان یعنی ساعت 20/9دقیقه تماس گرفتندکه بلاخره موفق به دیدارآقای پزشک شده اندومنتظربرگشت به خانه هستند.

اگربیمه شده ای بخواهدبه یک پزشک متخصص بیمارستان مراجعه نمایدبایدیک شبانه روز نخوابد.شب برودبرای گرفتن نوبت صبح هم بماندتااینکه آقای دکتربیاید.بعدهم درشهرآواره گرفتن دارو باشد.یعنی یک کارگرفنی،یابازنسته ایکه 30 سال پیش تاکنون سرمایه گذاری نموده تاآخرعمری درآرامش زندگی نماید،یک شبانه روزعلاف باشدبرای گرفتن یک نوبت پزشک!!

آقای رئیس :شما چگونه به خوداجازه میدهیدکه نه تنهاباوقت ،بلکه باجان وسلامتی مردم اینگونه بازی کنید؟

اگرنمی توانیدازکسانیکه به قول نماینده محترم مردم اصفهان دربرنامه مربوط به سازمان تامین اجتماعی،سرمایه مردم را(هپولی هپو)میکنندحداقل امکانات ومتناسب باتعدادبیمه شدگان شهرستان ومراجعین پزشک وداروبه خدمت بگیری، بایدکناربروید.تافردتوانمندتری مسئولیت رابه عهده بگیرد.ادامه کاربااین شرایط ،مانندرانندگی باماشینی است که بدانیدبه علت نقص فنی به مقصدنخواهدرسید.

بنده منتظرپاسخ منطقی شماهستم تادراسرع وقت به اطلاع همشهریان عزیزبرسانم.


آقای رئیس بیمارستان تامین اجتماعی بهبهان شمابرای جان آدمها چقدرارزش قائلید!!!؟

ساعت 5/5عصرامروز دونفربیمارکه یکی ازآنهادچارتب وگلودردبودرابه بیمارستان تامین اجتماعی بردم همین الان یعنی ساعت 20/9دقیقه تماس گرفتندکه بلاخره موفق به دیدارآقای پزشک شده اندومنتظربرگشت به خانه هستند.

اگرازغصه نمردم وبرگشتم ادامه مطلب راخواهم نوشت!!!!!!!!

به بیمارستان رفتم وسراغ مسئول وقت راگرفتم.یک نگهبان مرانزدایشان برد.محترمانه به وی گفتم:چرابایدیک بیماحدود5ساعتدرانتظاررفتن نزدپزشک بنشیند؟گفت:فصلپاییزاست.زمستان ازاین بیشترهم میشود.گفتم خوب چراپزشک اضافه نمیکنید؟کسیکه 5ساعت روی صندلی بنشیندمریض هم نباشدمریض میشود.آخریک پزشک بااینهمه جمعیت چگونه میتواندجوابگوباشد؟ایشان مدعی بودکه دونفرپزشک هستند.ولی بیماران میگفتنددراتاق پزشک که نیست.بعضی میگویندرفته شام بخورد.سوپروایزرمیگفت رئس بیمارستان چکارکند؟درخواست داده پزشک نمیدهند.

آقای ریئیس بیمارستان داروهای تخصصی وحتی داروی اصلی معده ،کلیه،اسخوان و...که ندارید.برای سرماخوردگی هم که باید5ساعت درنوبت معطل شد.شمابرچه ریاست میکنی؟نداری وجواب سربالا که رئیس نمیخواهد.این مردمی که به آنجا مراجعه میکنندعمروجوانی خودراداده اندتااین دم ودستگاه آماده شودوشما رئیس آن شویدوحقوق ومزایای آنچنانی دریافت نمایید.کجای دنیا باصاحب خانه وکارفرمای خوداینگونه رفتارمیکنند؟امروزه دردنیامسئولین برای ثانیه هابرنامه دارند.شما چگونه به خوداجازه میدهیدکه نه تنها باوقت ،بلکه باجان وسلامتی مردم اینگونه بازی کنید؟