عیدسعیدغدیرخم ،عیدابلاغ حکم امامت ازلسان رسالت به
نمادعدالت وشجاعت ،امام علی (ع)برهمشهریان بادیانت
وبازدیدکنندگان محترم مبارکباد


عیدسعیدغدیرخم ،عیدابلاغ حکم امامت ازلسان رسالت به
نمادعدالت وشجاعت ،امام علی (ع)برهمشهریان بادیانت
وبازدیدکنندگان محترم مبارکباد