به بخش (درباره نویسنده )درسمت چپ صفحه اول توجه ودرباره انتشارسرگذشت چنددهه اخیرشهرمان پیرامون دهه آخرحکومت ارباب  ورعیتی،تاسیس کارخانه سیمان وحسن وعیب آن ،وقوع انقلاب اسلامی ،نقش دولتها ومشارکت مردمی درسازندگی و....نظرخودرااعلام فرمایید.

متشکرم