بشیر احمدی به عنوان سرپرست سازمان همیاری
شهرداری های استان بوشهرمعرفی شد. احمدی شهردار دیلم می باشد/ب

مهندس احمدی برادراولین شهیدمنصوریه  شهید(هاشم احمدی )است.

احمدی سابقه سالها معاونت وسرپرستی موفق شهرداری بهبهان ودودوره شهرداری بندردیلم رادرکانامه خوددارد.

ضمن تبریک به این همشهری عزیزامیدوارم شورای شهروشهردارمنصوریه ازتجارب ارزشمنده این مدیرخوش سابقه وبی ادعاکمال استفاده راببرند.

 


 


بشیر احمدی به عنوان سرپرست سازمان همیاری
شهرداری های استان معرفی شد. احمدی شهردار دیلم می باشد/ب