چرانام ارجان به منصوریه تغییریافت         

 

 

 

 

 

 

جلسه پرسش وپاسخ اصحاب رسانه خوزستان بامدیرسایت منصوریه.(سال1386  )

                      منصوریه طبق شواهد موجود و روایات تاریخی برویرانه های ارجان بناشده است. برای مثال بارون دوبد اروپایی که دردوره حکومت محمدشاه به این منطقه سفر کرده می نویسد: منصوریه بر روی خرابه های ارجان بناشده و حتی با مصالح به جا مانده ازساختمانهای ارجان  ساخته شده.او برای منصوریه واژه روستا را هم بکار نبرده و گفته است  شهرک منصوریه.و بطورمفصل ازمحصولات باغی منصوریه که به اطراف هم صادر میشده یادکرده است. ملک ارجان وحتی تاچندکیلومتربعدازارجان متعلق به منصوریه است.قنات تاریخی ارجان متعلق به منصوریه است.حال چراارجان به منصوریه تغییرنام یافته است ؟

منابع:کتاب تاریخ بهبهان نوشته جناب آقای نورمحمدکرایی وفارس نامه ناصری نوشته میرزاحس فسایی.

باتشکرازیادآوری برادرعزیزم آقای مهندس زمانی جهت ذکرمنابع.


 

چرانام ارجان به منصوریه تغییریافت        

 

 

 

 

 

 

جلسه پرسش وپاسخ اصحاب رسانه خوزستان بامدیرسایت منصوریه.سال1386 

                     منصوریه طبق شواهد موجود و روایات تاریخی برویرانه های ارجان بناشده است. برای مثال بارون دوبد اروپایی که دردوره حکومت محمدشاه به این منطقه سفر کرده می نویسد: منصوریه بر روی خرابه های ارجان بناشده و حتی با مصالح به جا مانده ازساختمانهای ارجان  ساخته شده.او برای منصوریه واژه روستا را هم بکار نبرده و گفته است  شهرک منصوریه.و بطورمفصل ازمحصولات باغی منصوریه که به اطراف هم صادر میشده یادکرده است. ملک ارجان وحتی تاچندکیلومتربعدازارجان متعلق به منصوریه است.قنات تاریخی ارجان متعلق به منصوریه است.حال چراارجان به منصوریه تغییرنام یافته است:البته نصف املاک وقنات ارجان متعلق به منصوریه ونصف آن متعلق به کشاورزان بهبهانی است.اماآنچه مسلم است بهبهان چندین کیلومترباارجان فاصله دارد.هرچندباتوجه به کوچ اجباری عده ای ازمردم ارجان به بهبهان که بعضی مورخین دلیل آنرا زمین لرزه شدیدوبعضی هم غارت وآتش سوزی عنوان نموده اند،می توانست ارجان باشد.