عاشورای 92 درشهرمنصوریه پرشورترازهمیشه

 

دهه اول ماه محرم،ماه خون وقیام امام حسین (ع)ادرمقابل یزیدیان دنیاپرست ،ازدیربازبیانگرارادت وعشق مردم  منصوریه  نسبت به اهل بیت(ع)خصوصا سروروسالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین ویاران باوفایش میباشد.این مردم ولایی روزها باتشکیل مراسم روضه خوانی درمنازل خودتوسط چندین روحانی به سوگ مینشینندوشبها باحضوردرمراسم عزاداری به سینه زنی میپردازند.درسالهای اخیر حضورپرشورهمگانی خصوصا جوانان متدین موجب شده تاعزاداران حسینی به چندین هیئت تقسیم شوند.اماروزعاشوراوتجمع همه دسته جات دریک نقطه وحرکت دسته جمعی سینه زنان ،شبیه خوانان به اتفاق مردم درحال عزاداری درکوچه وخیابانهاوقرائت زبان حال اسیران درچندین محل توسط تعزیه خوانان وذاکرین به نام منصوریه فضایی به غایت معنوی وحزن انگیزایجادمینمایدکه کم نظیراست.شب وروز عاشورامنصوریه میعادگاه همه همشهریانی است که به علت موقعیت شغلی درطول سال کمترهمدیگررامیبینندولی به عشق امام حسین مظلوم واصحاب باوفایش  دراین ایام درزادگاه خودحاضرشده ودست به کمرهمدیگرگرفته وفارغ ازامورات دنیوی سینه زنان واشک ریزان ازسالارشهیدان طلب شفاعت دراموراخروی مینمایند.

انشاءالله تصاویرباکیفیت مراسم آماده شودتقدیم مینمایم.