عصرامروز 20/12/92طی تماس تلفنی باآقای محسنی شهردارمحترم منصوریه وهمکارایشان آقای غلام نیکبخت جهت یک مصاحبه حضوری هماهنگی لازم به عمل آمد.

محوراصلی این مصاحبه عملکردیکسال گذشته ایشان،برنامه های دردست اجراوچشم اندازآینده شهرمان خواهدبود.

ازاستقبال گرم آقایان ازاین برنامه متشکرم


عصرامروز 20/12/92طی تماس تلفنی باآقای محسنی شهردارمحترم منصوریه وهمکارایشان آقای غلام نیکبخت جهت یک مصاحبه حضوری هماهنگی لازم به عمل آمد.

محوراصلی این مصاحبه عملکردیکسال گذشته ایشان،برنامه های دردست اجراوچشم اندازآینده شهرمان خواهدبود.

ازاستقبال گرم آقایان ازاین برنامه متشکرم