منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

 
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

مهندس محسنی شهردارمنصوریه درمصاحبه باپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

گزیده سخنان شهرداردرپاسخ به سوالات  خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

گزینش کارکنان  شهرداری منصوریه باآزمون ازنیروهای بومی انجام شده.

انتقال دامداریها به خارج ازشهرباموافقت جهادکشاورزی شهرستان دردست اقدام است.

ورزش جوانان ازمجاری قانونی درحال پیگیری است.

هم اندیشی صاحبان اندیشه درمنصوریه برگزارشدوازراهنمایی همشهریان باتجربه استقبال خواهیم نمود.. 

تشکرشهردارازهمکاران خودواظهاررضایت ازعملکردایشان .

ازآنجاکه به علت حضورآقای شهرداردرجلسه فرمانداری شهرستان بهبهان این نشست ناتمام ماند،ایشان قول دادنددراسرع وقت عملکردگذشته ،کارهای دردست اقدام وبرنامه های آینده شهرمان رابه صورت مکتوب تهیه وارسال نمایند.

بنده نیزهروقت این گزارش آماده شودبامشروح این مصاحبه وتصاویربیشتری که آماده خواهدشدمنتشرخواهم نمود. 


 مهندس محسنی شهردارمنصوریه درمصاحبه باپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

 

گزیده سخنان شهرداردرپاسخ به سوالات  خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی منصوریه شهرما

 

گزینش کارکنان  شهرداری منصوریه باآزمون ازنیروهای بومی انجام شده.

 

انتقال دامداریها به خارج ازشهرباموافقت جهادکشاورزی شهرستان دردست اقدام است.

 

ورزش جوانان ازمجاری قانونی درحال پیگیری است.

 

هم اندیشی صاحبان اندیشه درمنصوریه برگزارشدوازراهنمایی همشهریان باتجربه استقبال خواهیم نمود.. 

 

تشکرشهردارازهمکاران خودواظهاررضایت ازعملکردایشان .

 

ازآنجاکه به علت حضورآقای شهرداردرجلسه فرمانداری شهرستان بهبهان این نشست ناتمام ماند،ایشان قول دادنددراسرع وقت عملکردگذشته ،کارهای دردست اقدام وبرنامه های آینده شهرمان رابه صورت مکتوب تهیه وارسال نمایند.

 

بنده نیزهروقت این گزارش آماده شودبامشروح این مصاحبه وتصاویربیشتری که آماده خواهدشدمنتشرخواهم نمود.