منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

سیزده بدردرمنصوریه ازدهه 30 تاکنون
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱۳  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مسالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،تعاملات ومشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسایل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،معدوداتومبیلها،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتا


 

 

 

 

 

 

  

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،به دلایل فراوان درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مسالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،تعاملات ومشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسایل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،معدوداتومبیلها ی موجود،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتاجایی مناسب که بعضا ازپیش تدارک دیده بودندراازدست ندهند.چراکه کمترمنصوریه ای بودکه چندین خانواده بهبهانی فامیل نزدیک نداشته باشد.(من یکباردرهمین رابطه تحقیق نمودم  ودرنتیجه معلوم شدکه دردهه 30 و40 بیش از45خانواده بهبهانی ومنصوریه ای باهم پیوندفامیلی برقرارنموده اند.)  گاهی دیده میشدکه دریک باغ چندین خانواده  ازفامیل دورهم بودند.

تااواخردهه 40این فرایندبرقراربود.اما فروانی ماشین ودیدنیهای بکراطراف شهروحتی دورترباعث شده تادرسالهای اخیراکثرمردم  منطقه حتی اهالی منصوریه باغهای سرسبز باعطرشامه نوازگلهای بهاری،آبهای روان،سایه سارهای درختان مختلف ،کوچه باغهای رؤیایی بادرختان سربه فلک کشیده وجویبارهاباگلهای بنفشه وپونه وآوای دلنوازقناریهای وحشی وبلبلان رابه مشتاقان این مناظرخدادی که کم هم نیستندبسپارند.البته اخیراویلا سازی به شکل مدرن توسط همشهریان منصوریه وبهبهانی درباغات رواج پیدانموده که چگونگی این پدیده به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

سالی خوب وخوش درپیش داشته باشید

 

 

 

 

 

 

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،به دلایل فراوان درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مصالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،مشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسائل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،محدوداتومبیلها،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتاجایی مناسب که بعضا ازپیش تدارک دیده بودندراازدست ندهند.چراکه کمترمنصوریه ای بودکه چندین خانواده بهبهانی فامیل نزدیک نداشته باشد.(من یکباردرهمین رابطه تحقیق نمودم  ودرنتیجه معلوم شدکه دردهه 30 و40 بیش از45خانواده بهبهانی ومنصوریه ای باهم پیوندفامیلی برقرارنموده اند.)  گاهی دیده میشدکه دریک باغ چندین خانواده دورهم بودندکه به رغم فامیل بودن کمترهمدیگررابه این شکل میدیدند.

تااواخردهه 40این فرایندبرقراربود.اما فروانی ماشین ودیدنیهای بکراطراف شهروحتی دورترباعث شده تادرسالهای اخیراکثرمردم  منطقه حتی اهالی منصوریه باغهای سرسبز باعطرشامه نوازگلهای بهاری،آبهای روان،سایه سارهای درختان مختلف ،کوچه باغهای رؤیایی بادرختان سربه فلک کشیده وجویبارهاباگلهای بنفشه وپونه وآوای دلنوازقناریهای وحشی وبلبلان رابه مشتاقان این مناظرخدادی که کم هم نیستندبسپارند.البته اخیراویلا سازی به شکل مدرن توسط همشهریان منصوریه وبهبهانی درباغات رواج پیدانموده که چگونگی این پدیده به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

 

 

 

 

 

 

منصوریه ازدهه های گذشته باتوجه به دارا بودن صدها هکتارازباغهای زردآلو،سیب،بیدهای سایه گستر،انگور،انجیر،انارو...که تصویرفوق نمای کوچکی ازآن درهمین فصل است،به دلایل فراوان درروز13 نوروز پذیرای هزاران نفرازهمشهریان بهبهانی بود.علت این همزیستی مصالمت آمیز که درطول سال تداوم داشت علاوه برفاصله نزدیک باشهرستان ،تشاهبات فرهنگی،پیوندهای فامیلی،مشترکات اقتصادی وفضای بسیارامن باغات منصوریه برای مهمانان بوده وهست.

دردهه 30 که وسائل نقلیه موتوری بسیارکم بودروز 13فروردین قبل ازطلوع خورشیدمردم بهبهان به وسیله درشکه،دوچرخه،اسب واسطر،محدوداتومبیلها،کامیونت وپیاده خودرابه منصوریه میرساندندتاجایی مناسب که بعضا ازپیش تدارک دیده بودندراازدست ندهند.چراکه کمترمنصوریه ای بودکه چندین خانواده بهبهانی فامیل نزدیک نداشته باشد.(من یکباردرهمین رابطه تحقیق نمودم  ودرنتیجه معلوم شدکه دردهه 30 و40 بیش از45خانواده بهبهانی ومنصوریه ای باهم پیوندفامیلی برقرارنموده اند.)  گاهی دیده میشدکه دریک باغ چندین خانواده دورهم بودندکه به رغم فامیل بودن کمترهمدیگررابه این شکل میدیدند.

تااواخردهه 40این فرایندبرقراربود.اما فروانی ماشین ودیدنیهای بکراطراف شهروحتی دورترباعث شده تادرسالهای اخیراکثرمردم  منطقه حتی اهالی منصوریه باغهای سرسبز باعطرشامه نوازگلهای بهاری،آبهای روان،سایه سارهای درختان مختلف ،کوچه باغهای رؤیایی بادرختان سربه فلک کشیده وجویبارهاباگلهای بنفشه وپونه وآوای دلنوازقناریهای وحشی وبلبلان رابه مشتاقان این مناظرخدادی که کم هم نیستندبسپارند.البته اخیراویلا سازی به شکل مدرن توسط همشهریان منصوریه وبهبهانی درباغات رواج پیدانموده که چگونگی این پدیده به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.