پیش
از خواب بیاد آورید خدایی را که خالق میلیاردها کهکشان است و همه جهان فرمانبردار
اوست. او خدایی است که در چنین دنیای پهناوری بسادگی قادر است تک تک بندگانش را در ....


برنامه های تلویزیونی با ذکر منبع آزاد است.

جملات الهام بخش برای زندگی (19)

پیش
از خواب بیاد آورید خدایی را که خالق میلیاردها کهکشان است و همه جهان فرمانبردار
اوست. او خدایی است که در چنین دنیای پهناوری بسادگی قادر است تک تک بندگانش را در
این سیاره کوچک ببیند، بفهمد و بشنود و گره از مشکلاتشان بگشاید. او براستی مهربان
و بزرگتر است از هر آنچه که ما می اندیشیم. پس به او توکل کنید و بخواهید یاریتان
دهد و سختی هایتان را تبدیل به خوشی کند. از همه دل ببرید و فقط به او دل بسپارید و
بدانید که او برای شما کفایت میکند و هرگز بی پناه رهایتان نخواهد
کرد.
 


.
.