منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

قابل توجه شورای اسلامی شهر وشهردارمنصوریه :بجای شهربایدبنویسیم جزیره منصوریه؟
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۸  کلمات کلیدی:

اگرکارخانه سیمان وطبق فرمایشات یکی ازاعضای شورای شهرستان بهبهان (آقای مودت)درسایت خورنیوزشناسنامه چاههای اطراف منصوریه که درمحدوده پلاک 5190ثبت شده به نام منصوریه است ازآن گرفته شود،نبایدبگوییم منصوریه شهرشد.بایدمنبعدبگوییم برخلاف اسنادومدارک ثبتی ومالکیت ابااجدادی ساکنین ،منصوریه به جزیره منصوریه تبدیل شده است.؟!!!

ضمن تشکرازیکی ازمهندسین دلسوز شهرمان...


اگرکارخانه سیمان وطبق فرمایشات یکی ازاعضای شورای شهرستان بهبهان (آقای مودت)درسایت خورنیوزشناسنامه چاههای اطراف منصوریه که درمحدوده پلاک 5190ثبت شده به نام منصوریه است ازآن گرفته شودنبایدبگوییم منصوریه شهرشد.بایدمنبعدبگوییم برخلاف اسنادومدارک ثبتی ومالکیت ابااجدادی ساکنین منطقه،منصوریه به جزیره منصوریه تبدیل شده است.

ضمن تشکرازیکی ازمهندسین دلسوز شهرمان که ساکن منصوریه هم نیستندولی مجدانه به فکرپیشرفت وآبادانی زادگاهشان هستندو ضمن یادآوری اتفاقات اخیرازوضعیت محدوده منصوریه سئوال نموده اند.بایدعرض کنم که نقشه ای ازمحدوده جغرافیایی منصوریه پس ازشهرشدن منتشرنشده است.البته این پایگاه همیشه آماده انتشاراسنادوعملکردشوراودرحال حاضرشهرداری منصوریه است.واین موضوع به اعضای محترم شوراوشهردارهم گفته شده .اتفاقااخیراطی تماسی باآقای محسنی درخواست مصاحبه ای حضوری داشتم که قطعااین سئوالات رامطرح مینمودم .ایشان استقبال گرمی داشتندکه برای ساعت 10صبح روز بعدوقت تعیین کردند.بنده به موقع حاضرشدم ولی آقای شهردارگفت کاری درفرمانداری پیش آمدومن ساعت 12درشهرداری هستم.ساعت 12 که بنده رفتم ایشان بلافاصله گفتندهمین الان ازفرمانداری برای جلسه ای فوری مرااحضارکردند؟!!!من چندعکس ازایشان ،اعضای شوراومراجعین گرفتم وگفت وگوی کوتاهی هم باوی داشتم که باتصاویرمنتشرنمودم.وایشان قول دادن دکه دراولین فرصت دررابطه باعملکردشهرداری درچندماه گذشته،برنامه های دردست اقدام وچشم انداز آینده شهرمنصوریه مطلبی بنویسیدتابنده دراین پایگاه که متعلق به مردم صبورمنصوریه است منتشرنمایم .امامتاسفانه تاالان که حدود دوماه ازآن تاریخ میگذردخبری ازآقای شهردارنرسیده است.