منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

روزجهانی کارگربرجامعه کارگری مبارکباد
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۱  کلمات کلیدی:
نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر به مناسبت 11 اردیبهشت

روزجهانی کاروکارگربرکارگران شریف
کشورمان خصوصاکارگران عزیزمنصوریه مبارکباد

127 سال پیش درچنین روزی کاگران تحت ستم آمریکا درشیکاگودست به اعتراضات گسترده ای علیه شرایط سخت وناعادلانه حاکم برجامعه کارگری زدندکه درنتیجه تعدادی ازآنها به قتل رسیدند.ولی این اعتراضات ادامه داشت تااینکه دولت وقت زمینه تصویب قانون کاررافراهم نمود.اما هم اکنون ...


نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر به مناسبت 11 اردیبهشت

روزجهانی کاروکارگربرکارگران شریف
کشورمان خصوصاکارگران عزیزبهبهانی مبارکباد

127 سال پیش درچنین روزی کاگران تحت ستم آمریکا درشیکاگودست به اعتراضات گسترده ای علیه شرایط سخت وناعادلانه حاکم برجامعه کارگری زدندکه درنتیجه تعدادی ازآنها به قتل رسیدند.ولی این اعتراضات ادامه داشت تااینکه دولت وقت زمینه تصویب قانون کاررافراهم نمود.اما هم اکنون ...
امیدوارم
سالهای آینده درچنین روزهایی درشهرمستعدمان که ظرفیتهای بالایی درتمام زمینه هابرای
اشتغالزایی داردشاهدشکوفای صنعتی واشتغال بکارهمه کسانی که هم اکنون درلیست 
بیکاران هستندباشیم.وهمه کسانی که هم اکنون به نوعی شاغل هستندولی
ازدریافت حقوق ومزایای قانونی برخوردارنیستندطبق مفادقانون کارکشورمان به حق
خودبرسند.انشاءالله.