نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر به مناسبت 11 اردیبهشت

روزجهانی کاروکارگربرکارگران شریف
کشورمان خصوصاکارگران عزیزمنصوریه مبارکباد

127 سال پیش درچنین روزی کاگران تحت ستم آمریکا درشیکاگودست به اعتراضات گسترده ای علیه شرایط سخت وناعادلانه حاکم برجامعه کارگری زدندکه درنتیجه تعدادی ازآنها به قتل رسیدند.ولی این اعتراضات ادامه داشت تااینکه دولت وقت زمینه تصویب قانون کاررافراهم نمود.اما هم اکنون ...


نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر به مناسبت 11 اردیبهشت

روزجهانی کاروکارگربرکارگران شریف
کشورمان خصوصاکارگران عزیزبهبهانی مبارکباد

127 سال پیش درچنین روزی کاگران تحت ستم آمریکا درشیکاگودست به اعتراضات گسترده ای علیه شرایط سخت وناعادلانه حاکم برجامعه کارگری زدندکه درنتیجه تعدادی ازآنها به قتل رسیدند.ولی این اعتراضات ادامه داشت تااینکه دولت وقت زمینه تصویب قانون کاررافراهم نمود.اما هم اکنون ...
امیدوارم
سالهای آینده درچنین روزهایی درشهرمستعدمان که ظرفیتهای بالایی درتمام زمینه هابرای
اشتغالزایی داردشاهدشکوفای صنعتی واشتغال بکارهمه کسانی که هم اکنون درلیست 
بیکاران هستندباشیم.وهمه کسانی که هم اکنون به نوعی شاغل هستندولی
ازدریافت حقوق ومزایای قانونی برخوردارنیستندطبق مفادقانون کارکشورمان به حق
خودبرسند.انشاءالله.