درپی انتشارمطلبی تحت عنوان ،ازاین به بعدبنویسیم جزیره منصوریه.دربخش نظران این پایگاه و درسطح شهرمان سئولاتی مطرح شده که لازم  دیدم  دراین بارچندنکته رایادآوری نمایم.

 بازدیدکنندگان محترم  این پایگاه (گذشته ازهم وطنانی که ازدیگرنقاط کشوروجهان)سه دسته هستند.یک دسته آنهایی هستندکه عاشق شهروزادگاهشان هستندوضمن بازدیدمستمرازسایت ،بااسم ورسم حقیقی نظرات ارشادی وانتقادی خودرامطرح میکنند.


درپی انتشارمطلبی تحت عنوان ،ازاین به بعدبنویسیم جزیره منصوریه.دربخش نظران این پایگاه و درسطح شهرمان سئولاتی مطرح شده که لازم  دیدم  دراین بارچندنکته رایادآوری نمایم.

بازدیدکنندگان محترم  این پایگاه (گذشته ازهم وطنانی که ازدیگرنقاط کشوروجهان)سه دسته هستند.یک دسته آنهایی هستندکه عاشق شهروزادگاهشان هستندوضمن بازدیدمستمرازسایت ،بااسم ورسم حقیقی نظرات ارشادی وانتقادی خودرامطرح میکنند.

دسته دوم بازدیدبازدیکنندگانی هستندکه اگرمطالب راوفق مراددیدندکه هیچ ،اما اگرضدمنافع شخصی  آنها باشد،اصل موضوع رافراموش میکنندویکسره به منظورانحراف افکارعمومی  باادبیاتی عوام فریبانه وتکراری میروندسراغ تخریب نویسنده مطلب وکسانی که حرف حقی زده اند.

اما دراین میان بخش سومی  هم هست که معیارشان عملکردهااست.وآن اکثریت قاطع مردم منصوریه است که از28 سال پیش باعزم واراده پولادین وپرداخت هزینه های سنگین به مسئولین اثبات نموده اندکه قابلیت وظرفیت تبدیل شدن  روستای منصوریه به شهررادارند.وآن زمانی بودکه مسئولین شهرستان میگفتندطبق قانون به روستا کنتورآب تعلق نمیگیرد.واین مردم به رغم تبلیغات مسموم  عده اندکی که خوشبختی ومنافع خودرادرعقب ماندگی منصوریه میدانستند،باتامین هزینه هاقدم اول رادرراه شهریت منصوریه برداشتندوپس ازمشورت بافرماندارمردمی وقت(زنده یادحاج زارعی قنواتی)اولین نامه درخواست شهرشدن منصوریه راتوسط خادم خودشان تقدیم نمودندوپس ازطرح وپیگیری موضوع تنهاایرادمسئولین وقت فاصله کوتاه منصوریه بامرکز شهرستان بودکه بنده بلافاصله بابرشمردن ناکارائیهای قوانین روستایی درمنصوریه وبیان نمونه هایی ازشهرهای کنارهم درشمال کشوربدون هیچ فاصله ای به آن پاسخ اعتراض نمودم وحمایت مردم حق شناس منصوریه ازحقیربجایی رسیدکه باتشکیل شورای بهداشتی بارای مستقیم مردم به اتفاق دوستان ،شهرداری خودگردان منصوریه راتاسیس نمودیم که وقتی استانداروقت رابه بهانه افتتاح آن به منصوریه آوردیم گفت :اینکاردرکشوربرای اولین باراتفاق افتاده وبه درخواست مادستوردادازآن پس شهرداری بهبهان حقوق کارکنان آنرابپردازدوسیمان بهبهان هم یکدستگاه تراکتورتجهت شخرداری منصوریه حتویل بنده بدهد.حالاسئوالم ازآقایانی که ازمطلب بمذکوربرآشفته اندوبه هردری میزنندتابنده راازنوشتن حقایق بازدارنداین است ،دلیل اینکه آقای مهندس مقیمی استانداروقت خوزستان دستوردادندکارخانه سیمان وسیله حمل زباله شهرداری منصوریه وشهرداری بهبهان حقوق کارکنان شهرداری خودگردان منصوریه رابپردازندچه بود؟غیرازاین بودکه استدلال مادررابطه باتضعیع حق منصوریه راپذیرفت.بعدازآن هرچه خواستندمردم منصوریه برای شهرشدن اجابت نمودند،12 هکتارزمین به سایت اداری منصوریه تخصیص دادندویک هیئت جهت نظارت برواگذاری تعیین نمودندوآن هیئت بزرگواراین حقیررابه عنوان پیگیری کارها انتخاب نمودند.تمام نمایندگان  شهرستان ازدوراول تانماینده فعلی ومسئولین شهربادرصدهای متفاوت ،(که البته سهم شادروان زارعی قنواتی  که هم درپست فرمانداری وهم 8سال نمایندگی مردم منصوریه رایاری نمودندازهمه بیشتربوده است.امیدوارم خداوندمتعال این خدمات صادقانه راجزءصالحات باقیات آنمرحوم محسوب فرمایند.)دراین پیشرفتهانقش داشته اند.انسانهای کم توقع وبزرگی چه درشوراهای مختلف (شورای آب،شورای بهداشتی،هیئت واگذاری زمین به ادارات دولتی،هیئت امنای ساخت دستان ودبیرستان و...)وچه به صورت گم نام درطی آن  ادوارمختلف بابنده همکاری داشته اندکه اگرغیرازاین بودهرگزکاری پیش نمیرفت.حال اگردربین این عزیزان که شایدبه صدنفربرسند.یک نفربگویدبنده درتمام آن سالهایک ریال ازدولت ویا مردم پولی دریافت نموده ام  بنده هرچه درتمام عمرم حرف زده ام دروغ گفته ام.هیچ طرح وامتیازدولتی هم نگرفته ام .اگردریکی ازادارات بهبهان یاهرشهردیگری ازکشورتاییدکردندکه بنده طرحی گرفته ام بازهم آنها راست میگویندوبنده دروغ.

حال سزاواراست باتمام این ازخودگذشتگیهای مردم منصوریه،تحمل هزینه های سنگین مادی،معنوی وجانی حتی آن حق وحقوق پذیرفته شده هم نادیده گرفته شود؟