باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات همشهریان عزیزازدرگاه خداوندمتعال درماه مبارک رمضان ،وظیفه خودمیدانم بااحترام به نظرات بازدیدکنندگان محترم نکاتی رابعرض برسانم.

لطفابه بخش نظرات مراجعه ونظرات موافق ومخالف راملاحظه فرماییدتاانشاالله درموردعلت انتشارنامه تقدیمی به مقام معظم رهبری وپیامدهای تاریخی آن برای منصوریه وانتقام جویی ازبنده توسط افرادی که آنرابه زیان خودمیدانستندوهنوز هم دست بردارنیستدرامرورنماییم.


باسلام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات همشهریان عزیزازدرگاه خداوندمتعال درماه مبارک رمضان ،وظیفه خودمیدانم بااحترام به نظرات بازدیدکنندگان محترم نکاتی رابعرض برسانم.

لطفابه بخش نظرات مراجعه ونظرات موافق ومخالف راملاحظه فرماییدتاانشاالله درموردعلت انتشارنامه تقدیمی به مقام معظم رهبری وپیامدهای تاریخی آن برای منصوریه وانتقام جویی ازبنده توسط افرادی که آنرابه زیان خودمیدانستندوهنوز هم دست بردارنیستدرامرورنماییم.