نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد----ناشرحکم ولایت به ولی می نازد
گربنازدبه علی شیعه نداردعجبی--عجب اینجاست که خداهم به علی مینازد
عیدسعیدغدیرخم ،سندحقانیت حضرت علی (ع)برهمه دوستدارانش درجهان هستی مبارکباد.

 
نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد----ناشرحکم ولایت به ولی می نازد
گربنازدبه علی شیعه نداردعجبی--عجب اینجاست که خداهم به علی مینازد
عیدسعیدغدیرخم ،سندحقانیت حضرت علی (ع)برهمه دوستدارانش درجهان هستی مبارکباد.