پراکندگی و آمار بازدیدها در کشورها - (همه کشورها)
75.38% 11820 نفر 13749 مرتبه ایران
6.66% 1002 نفر 1215 مرتبه انگلستان
6.16% 1031 نفر 1123 مرتبه آمریکا
5.51% 902 نفر 1005 مرتبه ناشناس
1.77% 281 نفر 322 مرتبه نروژ
0.9% 151 نفر 165 مرتبه عمان
0.61% 96 نفر 112 مرتبه سوئد
0.37% 62 نفر 68 مرتبه اردن
0.37% 59 نفر 68 مرتبه ایتالیا
0.29% 48 نفر 53 مرتبه آلمان
100% 15792 نفر 18240 مرتبه مجموع  

باسلام خدمت همشهریان محترم.

چنانچه ملاحظه میفرماییدعلاوه بربازدیکنندگان کشورعزیزمان ایران دراکثرکشورهای مطرح جهان نیزسایت شمابازدیدکنندگانی ولوکم شاردارد.ازاین روشایسته است کسانیکه قصدارسال پیام دارندنکاتی رارعایت فرمایند.

1-نظرموافق یامخالف خودنسبت به هرشخص حقیقی ویا حقوقی رامحترمانه ومستندارائه نمایند.

2-حتی الامکان نام واقعی ودرغیراین صورت یک اسم خوب به عنوان نویسنده قیدنمایند.چراکه بعضا مشاهده شده کسی خودرا فضول،بلکم خان و....معرفی مینمایدکه درشان مردم متدین ،نوعدوست وقدشناسمان نیست .بدیهی است درصورت عدم رعایت مواردفوق آن نظر تاییدنخواهدشد.