گفتیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی منصوریه انتخاب این اسم سوال برانگیزاست.حال ببینیم واقعیت چیست.؟آقای نورمحمدکرایی درکتاب تاریخی مستند و معتبرخود درباره منصوریه چنین می نویسد: این شهرک درهفت کیلومتری شمال خاوری بهبهان جای دارد.رودتاب(مارون)ازکنار ان می گذرد.فراوده های کشاورزی خوبی دارد.به ویژه باغستان انگوران که درخوزستان و فارس زبانزد است.می گویند : بنای این شهرک بر روی بخشی ازویرانه های شهرباستانی ابذقباد که دربرخی از گزارشهای تاریخی نام آن ابرقباد آمده و درست نویسی آن ابدقباد یعنی آبادقباد است بنا شده است. ایشان با اشاره به سفر  (بارون دو بد)  اروپایی به منصوریه می نویسد:بارون دوبد در پادشاهی محمدشاه قاجار از این شهرک دیدن کرده ومی نویسد: این شهرک برروی ویرانه های آبادقباد ارگان(ارجان) ساخته شده است. بارون دوبد  می گوید:درشش کیلومتری بهبهان به سمت خاور ومتمایل به شمال روستایی به نام منصوریه قرارداردکه به من گفته شد درموضع خرابه های شهرکهن قباد و با استفاده ازمصالح بجامانده از ان بنا شده است. پیش از این تمام منطقه را قباد میگفته اند که یکی ازکوره های پنجگانه فارس بوده است. احتمال می رود بانی آن(قباد) پادشاه ساسانی به همین نام باشد که شهر ارجان را نیز بنا کرده است. میرخواند مورخ سلسله ساسانیان از رغبت قباد درساختن شهرهای تازه سخن میگوید.