منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

آسیب شناسی انتخابات ادواربهبهان وچشم انداز آینده
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱۱  کلمات کلیدی:

چند از عکس از قلعه مدرسه بهبهان که قدمت آن بیش از 400 سال است و محل درس و مباحثه استاد اعظم(استاد کل

درپست قبل ازنعمت بزرگ حق انتخاب که خداوندمتعال به اشرف مخلوقات خودارزانی داشته ونقش آن درپیشرفت جوامع واینکه تحقق آن ازاهداف مهم انقلاب اسلامی بوده سخن گفتیم.وبامقایسه ای مختصرازگذشته وحال شهرمان بادیگرشهرهای استان ومنطقه به این نتیجه رسیدم که شهرما ازبرکات انقلاب اسلامی آنگونه ...

ازآنجاکه نمایندگان درانتخاب مسئولین شهری صاحب رای ونظرهستندومستقیما ازطرف مردم انتخاب میشوند.موثرترین تریبون کشوررادراختیاردارند،درعزل ونصب مدیران کل واستیضاح وزیران صاحب رای ونظرهستند ودرکسب اعتبارات شهرستان دارای قدرت چانه زنی وتعییین کننده هستندمردم به حق شرایط کنونی شهرشان را متوجه


چند از عکس از قلعه مدرسه بهبهان که قدمت آن بیش از 400 سال است و محل درس و مباحثه استاد اعظم(استاد کلدرپست قبل ازنعمت بزرگ حق انتخاب که خداوندمتعال به اشرف مخلوقات خودارزانی داشته ونقش آن درپیشرفت جوامع واینکه تحقق آن ازاهداف مهم انقلاب اسلامی بوده سخن گفتیم.وبامقایسه ای مختصرازگذشته وحال شهرمان بادیگرشهرهای استان ومنطقه به این نتیجه رسیدم که شهرما ازبرکات انقلاب اسلامی آنگونه که بایدبهره مندنشده وازظرفیتهای بالقوه طبیعی وتخصصی آن استفاده بهینه نگردیده.حال دراین مجال میخواهیم علت یابی نماییم.

ازآنجاکه نقش برجسته مردم متدین وانقلابی بهبهان ازانقلاب مشروطه تاپیروزی انقلاب اسلامی وبعدازرشادت رزمندگان وسرداران رشید بهبهان که بیش از1100شهیدوالامقام تقدیم انقلاب اسلامی نمودند مثل خورشیدمیدرخشدوبارها بزرگان انقلاب اسلامی درمناسبتهای مختلف ازدلاورمردیهای آنان یادنموده اندانتظارمیرفت دررشدوتوسعه هم این شهرستان پیشتاز باشد.امامتاسفانه بعد37 سال که ازانقلاب شکوهمندانقلاب اسلامی میگذردواژه عقب ماندگی بهبهان ازکاروان توسعه دربین مردم ومسئولین متداول شده است.شایددراین مقطع تاریخی بهترین فرصتی باشدکه بزرگان ودلسوزان این شهرستان چاره اندیشی نمایند.یادم هست امام جمعه محترم شهرستان بهبهان روز 22بهمن ماه سال 90درسخنرانی ازمردم دعوت نمودندکه درانتخابات مجلس نهم پرشورشرکت نمایند.هرچنداگرفرصت بودمیشدافراداصلح تری هم ثبت نام نمایند(نقل به مضمون)به هرصورت هم اکنون 37 سال ازتاریخ انقلاب اسلامی میگذردوبه تاییدهمه مردم ،مسئولین وخصوصا صاحب نظران بهبهان نسبت به ظرفیتهای طبیعی ،مادی ومعنوی خودومقایسه بادیگرنقاط استان واستانهای اطراف که درپست قبل به نونه هایی ازآن اشاره شددچارعقب ماندگی حادشده است.این عقبماندگی ازقافله توسعه حکایت ازآن داردکه ماازفرصتهاوحق انتخاب خودخوب استفاده نکرده ایم.این نظربه آن معنی نیست که نمایندگان منتخب مردم باپیشرفت شهرشان مخالفند.یاکم فروشی میکنند.ازآنجاکه نمایندگان درانتخاب مسئولین شهری صاحب رای ونظرهستندومستقیما ازطرف مردم انتخاب میشوند.موثرترین تریبون کشوررادراختیاردارند،درعزل ونصب مدیران کل واستیضاح وزیران صاحب رای ونظرهستند ودرکسب اعتبارات شهرستان دارای قدرت چانه زنی وتعییین کننده هستندمردم به حق شرایط کنونی شهرشان را متوجه نمایندگان میدانند.حالا چون نمایندگان ادوارشهرستان ازهمه جناحهاوفعالان سیاسی ازجمله اصولگرا ،اصلاح طلب ومیانه بوده اندازنماینده خاصی اسم نمیبرم وقضاوت را به عهده همشهریان میسپاریم.اما به قول خواجه حافظ:مزرع سبز فلک دیدم وداس مه نو-----یادم از کشته خویش آمدوهنگام درو-----گفتم ای بخت بخسبیدی وخورشیددمید------گفت بااینهمه ازسابقه نومیدمشو.به هرصورت درآستانه انتخابات مجلس دهم مامانده ایم وخیل عظیم بیکاران وعدم توسعه تاسیسات زیربنایی .پس بایدبه فکرنماینده ای متفاوت ودرترازملی باشیم انشاالله.