منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

احتمالاانتخابات بهبهان به دوردوم نخواهدرفت
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:
حتمالات پیش روی نتیجه انتخابات بهبهان

مجلس شورای اسلامی                 

احتمالات پیش روی نتیجه انتخابات شهرستان بهبهان

به گزارش آتیه بهبهان،نظربه اعتراضاتی که به نحوه رای گیری دربعضی حوزه هاواردشدهوادعاهایی دررابطه باخریدوفروش گترده آراصورت گرفته واتفاقاتی که امروزدرمجلس شورا اسلامیافتاده احتمالا سه گزرینه پیش روینتیجه انتخابات بهبهان خواهدبود.


احتمالات پیش روی نتیجه انتخابات شهرستان بهبهان

به گزارش آتیه بهبهان نظربه اعتراضاتی که به نحوه رای گیری دربعضی حوزه ها واردشده وادعاهایی دررابطه با خریدوفروش آراصورت گرفته واتفاقتی که امروز درمجلس شورای اسلامی افتاده احتمالاسه گزینه برای انتخابات بهبهان درپیش خواهدبود.

1- اگرصندوق های مورداعتراض بررسی شودوتخلفی صورت گرفته باشدکه باعث ابطال شودممکن جای نفردوم وسوم تغییرکند.چون درآن حوزه رای نفردوم بیشربوده است.

2-اگرتخلف گسترده ای مبنی برخریدوفروش اراصورت گرفته واثبات شودانتخابات شهرستان بهبهان باطل خواهدشدکه به مدت دوسال شهرمان درمجلس شورای اسلامی نماینده ای نخواهندداشت.

3-اما اتفاق دیگری که امروز درمجلس شورای اسلامی افتادوخبرآن منتشرگردید،به جریان افتاده طرح دوفوریتی مهرماه 94بودکه ازطرف شورای نگهبان جهت اصلاحاتی به مجلس بازگردانده شده بودوتوسط مجلس تاکنون مسکوت گذاشته شده وهم اکنون اعلام شده که اشکالات شورای نگهبان برطرف گردیده وبه شورای نگهبان تقدیم خوادشد.باتوجه به اینکه تشریفات قانونی این طرخ که حدنصاب برای ورود به مجلس رااز 25%به 20%کاهش خواهد.ودراین صورت آقای ضرغامی پروز انتخابات وبه مجلس راه خواهدیافت.