منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

عیدنوروز درمنصوره
ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

مراسم تحویل سال نو در منصوریه

ازآنجاکه منصوریه را ازسه طرف باغستانهای.زردآلو.سیب .انگور .خرما.انجیر .انار.توت.به.و بیدهای سربه فلک کشیده در برگرفته بودندونظربه موقعیت خغرافیایی گرمسیری دراواخر اسفندسرسبزی خاصی به منطقه میبخشیدند.ونهرآب کم نظیری که منصوریه را همچون نگینی دربرگرفته بود با آن آپخش وابشار زیبایی که عکس آنرا ملاحظه میفرماییدوامروزمتروکه ای بیشتر از آن باقی نمانده منصوریه را به یک منظره رؤیایی تبدیل کرده بود.لذامردم باطراوت وشادابی خاصی به استقبال عیدسعید نوروزمیرفتند.دراین استقبال زنان ومردان هرکدام به سهم خودشرکت میکردند .مردان به تهیه شیرینی .تنقلات.ونونوارکردن بچه ها میپرداختند زنان به خانه تکانی.پخت نان شیرین سروسامان دادن خانه میپرداختند.تهیه نان تنوری معروف به تپدون که ازیکروز قبل خمیرآن را با خمیر میه ترشمزه وهنگام پخت کنجدبه آن اضافه میکردند.مراسم خاصی داشت چونبرای آنکه روزعیدگرم وتازه باشد آنرا غروب روز قبلاز عید میپختند.ازآنجاکه در هریکی دومحله ای یک تنوربیشتر وجودنداشت آنروزدرخانه ای که تنوربودخیلی شلوغ وپررفتو آمدبود.اگر کسی تاآنروز ازسال هم با همسایه کدورتی داشت سعی مینمود درآنرفت آمدهاپیشدستی کند وغبارکدورت رااز دل خودو همولایتی اش بزداید .هنگام تحویل سال اعضای خانه دور سفره هت سین مینشستندوپس از قرائت دعای یامقلب القلوب والابصار......وروبوسی برای همدیگر آرزوی سالی پراز برکت وسلا متی مینمودند.صبح عیدکه میشددرکوچه هاشورشوق عجیبی به پا بود.مردم به رنگ طبیعت درامده بودند.لبسهای رنگارنگ.همدیگررادرآغوش میکشیدند ودررفتن به منزل همدیگیر ازهم سبقت میگرفتند.خانه بزرگترهاهدف اول بود.نخلستان سرسبزبستر آن همازعلفهای مخملین دریکقدمی منازل جولانگاه بچه هاتاجوانان بود. بازی های محلی .دیدوبازدیدهای دوستانه.بعد ازنخلستان تا چشم کار میکردخوشه های گندم جووگل باقلاوگیاهان طبیعی چشم نوازی میکردند.کدورتهای خانوادگی هم انروزبا پادرمیانی ریش سفیدان برطرف میشد.این آداب و رسوم امروز هم وجودارد.آما از آن نخلستان زیبا خبری نیست.زندگی ماشینی شده .حل وفصل مشکلات اجتماعی از عهده ریش سفیدان تاحدودی خارج شده .قوانین روستایی هم پاسخگوی نیازجماعت افزایش یافته نیست.امیدوارم به برکت میلاد باسعادت خاتم الانبیا حضرت محمد(ص)وبا درایت مسوولین.همت بزرگترها.گذشت واجرای قانون. شاهدسالی توام با صلح وصفا.شادمانی وپیشرفت درمنصوریه عزیز باشیم.انشاءالله